לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים - כתבה מס' 2

במבזק הקודם ראינו, כי הקלות המס הקבועות בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה מוקנות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים.

במבזק זה נתייחס לשלוש הקלות המס העיקריות המוקנות לעולים חדשים, וליתר דיוק ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה".

ההקלה הראשונה קובעת פטוֹר ממס.
עולה חדש יהיה פטוּר ממס על הכנסותיו מכל המקורות (עסק, ריבית, דיבידנד, תמלוגים, דמי שכירות, הימורים, הגרלות וכו') שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים שמחוץ לישראל, וזאת במשך 10 שנים (לפני התיקון: 4 שנים או 5 שנים או בכלל לא) מהמועד שהיה לתושב ישראל לראשונה.
עוד נקבע, כי עולה חדש יהיה פטוּר ממס על רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל, אם המכירה תבוצע בתוך 10 שנים מהיום שהיה לתושב ישראל (על רווח הון ממימוש נכס מחוץ לישראל לאחר 10 שנים יינתן פטוֹר יחסי).
עם זאת, הפטוֹרים ממס לא יחולו אם מדובר בהכנסה או ברווח הון שמקורם בנכס שהעולה החדש קיבל במתנה החֵל ביום 1.1.2007 ונותן המתנה היה פטוּר ממס בגינהּ (מטרת סייג זה למנוע מעולה חדש לקבל לידיו במתנה נכס מיחיד/קרוב תושב ישראל בפטוֹר ממס ולהפיק ממנו הכנסות פטורות).

יש לשים לב, כי עד לתיקון 168, הפטוֹר ממס שניתן לעולה חדש בשל הכנסות ורווחים שמקורם בנכסים מחוץ לישראל הותנה בכך שנכסים אלה היו לו מחוץ לישראל לפני היותו תושב ישראל (קרי: הנכסים נרכשו כאשר היה תושב-חוץ).

מגבלה זו בוטלה בתיקון 168 (קרי: אין עוד תנאי בדבר מועד רכישת הנכס), וזאת רטרואקטיבית ליום 1.1.2007 לגבי מי שהיה לתושב ישראל לראשונה ביום 1.1.2007 ואילך.

עוד נציין, כי הפסדי הון שמקורם מחוץ לישראל שיווצרו לעולה החדש ואשר אילו היו רוחים היו פטוּרים ממס לא יהיו מותרים בקיזוז. לעומת זאת, לגבי הכנסות שוטפות (להבדיל מרווחי הון) נקבע, כי העולה החדש זכאי שלא לקבל פטוֹר ממס בגינן, וכנגזר מכך, הוא זכאי, לדעתנו, להכיר בהפסדים שוטפים שמקורם בחו"ל.

ההקלה השנייה מאפשרת ליחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה לא להיחשב כתושב ישראל, וזאת במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה לישראל, ובתנאי שהיחיד הודיע (באמצעות טופס), בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל או בתוך 90 יום ממועד פרסום תיקון 168 (16.9.2008), לפי המאוחר, על בחירתו שלא להיחשב כתושב ישראל במשך אותה שנה (שנת ההסתגלות מובאת במניין תקופת ההטבות).
לאחר תקופה זו, יוכל העולה החדש לקבל החלטה מושכלת לגבי מקום מושבו, ללא השלכות מס העשויות לחול על תושב ישראל ובכלל זאת חבות במס בגין הכנסות שמקורן בחו"ל, חבות ב"מס יציאה" וכו'.

ההקלה השלישית קובעת (רטרואקטיבית מיום 1.1.2007) פטוֹר מחובת הגשת דו"ח שנתי והצהרת הון לרשויות המס בישראל במשך 10 שנים מהמועד שבו העולה החדש היה לתושב ישראל לראשונה.
נציין מיד, כי אין מדובר בפטוֹר גורף כי אם בפטוֹר מהגשת דו"ח/הצהרת הון לגבי הכנסותיו (או הונו ונכסיו) של העולה החדש שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל (ואשר לגביהן העולה החדש בחר בפטוֹר ממס) למעט הכנסות שמקורן בנכס שהעולה החדש קיבל במתנה החֵל ביום 1.1.2007 ונותן המתנה היה פטוּר ממס בגינה.
כלומר, אם לעולה החדש יהיו הכנסות או רווחים שמקורם בישראל (למשל: הכנסה מעסק בישראל) הוא יחויב, במקרים מסוימים (ובכפוף להוראות פקודת מס הכנסה ולתקנות הרלבנטיות), להגיש בגינם דו"ח שנתי, וזאת בדיוק כמו תושב ישראל "רגיל".
מנגד, יש להדגיש, כי הפטוֹר מהגשת דו"ח שנתי והצהרת הון חל (בתקופת 10 השנים) גם על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל שנצברו לאחר העליה לישראל. 

__________________________________________________________________

מבזק זה פורסם הבוקר במוסף דה מרקר שבעיתון הארץ במסגרת הטור הקבוע בנושא מיסוי של הח"מ.