לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים - כתבה מס' 1

ירידות השערים החדות שפקדו את הבורסות השונות ברחבי העולם האפילו על תיקון חקיקה משמעותי ביותר שפורסם לאחרונה (באמצע חודש ספטמבר 2008).
כוונתנו לתיקון 168 לפקודת מס הכנסה המַקנה תמריצים לאוכלוסיית העולים והתושבים החוזרים לעלות/לחזור לישראל (לעיון בתיקון לחצו כאן).
בתיקון זה נעסוק בהרחבה בכתבות הבאות.

התיקון קובע שורה ארוכה של הקלות מס לעולים חדשים (וליתר דיוק, ל"מי שהיה לתושבי ישראל לראשונה") ולתושבים חוזרים בגין הכנסותיהם בכלל ובגין הכנסותיהם הפיננסיות בפרט.
בנוסף, התיקון קובע סוג חדש של תושבים חוזרים – "תושב חוזר ותיק" – שייהנו מהקלות מס זהות לאלו הניתנות לעולה חדש.
המדובר ביחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב-חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות. עם זאת, נקבע, כי מי שהיה לתושב ישראל בשנת-המס 2007, 2008 או 2009 ייחשב לתושב חוזר ותיק אם שב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב-חוץ במשך 5 שנים רצופות לפחות.

התיקון משנה לרעה, החֵל מיום 1.1.09, את מעמדם של התושבים החוזרים "הרגילים", קרי: אותם תושבים חוזרים שאינם נחשבים ל"תושב חוזר ותיק".
לפני התיקון, מדובר היה במי שחדל להיות תושב ישראל ושהה דרך קבע מחוץ לישראל שלוש שנים רצופות לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל.
לעומת זאת, בעקבות התיקון, התקופה הוארכה ל-6 שנים, לגבי מי שיחדל להיות תושב ישראל החֵל ביום 1.1.09. כלומר, מי שיחזור לישראל לאחר 1.1.09 אך חדל להיות תושב ישראל לפני מועד זה, ייחשב עדיין כתושב חוזר לאחר שחדל להיות תושב ישראל במשך 3 שנים לפחות בלבד. ואילו מי שיחדל להיות תושב ישראל לאחר 1.1.09 יצטרך לעמוד במבחן 6 השנים.

ואלה עיקרי ההוראות הקבועות בתיקון:

  • שינוי הגדרת המונחים "תושב ישראל" ו"תושב חוץ"
  • הרחבת היקף הפטוֹר ממס הניתן לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק, כך שיחול על כלל ההכנסות שהם מפיקים מחוץ לישראל, במשך 10 שנים מהיום שהיו לתושבי ישראל, וזאת ללא תנאי בדבר מועד רכישת הנכס או משך החזקתו (קרי: גם אם הנכס נרכש בידי העולה החדש/התושב החוזר הותיק לאחר שהפכו לתושבי ישראל) ובלבד שאין מדובר בנכס שהתקבל במתנה ביום 1.1.07 ואילך;
  • הרחבת הפטוֹר ממס הניתן לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק כך שיחול גם לגבי הכנסות שהם מפיקים באמצעות תאגיד זר או באמצעות נאמנויות;
  • אפשרות חרטה – מי שיהפוך לתושב ישראל יוכל להודיע לפקיד-השומה, תוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל, כי הוא מבקש שלא להיחשב לתושב ישראל למשך שנה אחת ("שנת הסתגלות");
  • מתן פטוֹר מחובת הגשת דו"ח שנתי לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק לגבי כל הכנסותיהם מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, במשך 10 שנים מהיום שהיו לתושבי ישראל;
  • מתן פטוֹר מחובת הגשת הצהרת הון לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק לגבי הונם ונכסיהם שמחוץ לישראל, במשך 10 שנים מהיום שהיו לתושבי ישראל.

יושם אל לב, כי תחולתן של ההוראות הקבועות בתיקון הינה רטרואקטיבית ליום 1.1.2007, וזאת לגבי מי שהיה לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או לתושב חוזר ותיק ביום 1.1.07 ואילך. זאת, בניגוד להצעת החוק שתחולתה נקבעה ליום 1.1.08.
לשינוי במועד התחולה חשיבות רבה, שכן הוא מרחיב באופן משמעותי את תחולת התיקון ליחידים שעלו/חזרו לישראל בשנת-המס 2007 וכנגזר מכך את זכאותם להקלות מס הקבועות בתיקון כמו גם להחזרי מס בהתאם.

__________________________________________________________________

מבזק זה פורסם הבוקר במוסף דה מרקר שבעיתון הארץ במסגרת הטור הקבוע בנושא מיסוי של הח"מ.