לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 165 לפקודת מס הכנסה - תיקון ההוראות שעניינן במיסוי נאמנויות

פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 165), התשס"ח-2008 ("התיקון"), הקובע מספר תיקונים להוראות המיסוי החלות על נאמנויות.

אחד מתיקונים אלה הינו המרה של חלק מחובות הדיווח שנקבעו בתיקון 147 בחובות הודעה בלבד.
ואלה המקרים בהם נקבעה חובת הודעה:

 • יוצר תושב ישראל שיָצר בשנת-המס נאמנות או שהקנה לנאמן בשנת-המס נכס או הכנסה מנכס, חייב בהגשת הודעה למנהל רשות המיסים ("המנהל") בתוך 90 ימים מיום יצירת הנאמנות או מיום ההקנייה, לפי העניין;
 • יוצר ב"נאמנות יוצר תושב חוץ", שהפכה ל"נאמנות תושבי ישראל" או ל"נאמנות נהנה תושב חוץ", משום שהיוצר היה לתושב ישראל, חייב בהגשת הודעה למנהל עד ליום 30 באפריל בשנת-המס שלאחר שנת-המס שבה היה היוצר לתושב ישראל (ואולם, אם חלה על היוצר חובת הגשת דו"ח שנתי - אזי מועד הגשת ההודעה יהיה במועד הגשת הדו"ח כאמור);
 • נאמן* בנאמנות יגיש הודעה למנהל על כינונה של נאמנות לפי צוואה בתוך 90 ימים ממועד התקיימות הוראות הצוואה בדבר כינון הנאמנות;
  * חובת הגשת הודעה כאמור חלה גם על יוצר שבחר להיות בר-השומה ובר-החיוב, על יוצר מיַיצג ועל נהנה מיַיצג, לפי העניין בהתאם להוראות לפי סעיפים 75ו1, 75ז(ח) או 75יב(ה), ובשינויים המחויבים.
 • נאמן* בנאמנות יגיש הודעה למנהל על שינוי סוג של נאמנות קיימת עד ליום 30 באפריל בשנת-המס שלאחר שנת-המס שבה שוּנה סוג הנאמנות (ואולם, אם חלה על הנאמן חובת הגשת דו"ח שנתי לגבי אותה נאמנות - אזי מועד הגשת ההודעה יהיה במועד הגשת הדו"ח כאמור);
  * חובת הגשת הודעה כאמור חלה גם על יוצר שבחר להיות בר-השומה ובר-החיוב, על יוצר מיַיצג ועל נהנה מיַיצג, לפי העניין בהתאם להוראות לפי סעיפים 75ו1, 75ז(ח) או 75יב(ה), ובשינויים המחויבים.
 • נאמן* בנאמנות יגיש הודעה למנהל על סיום של נאמנות תושבי ישראל / סיום של נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל (מהטעם שיש לה נהנה תושב ישראל אחד לפחות) / סיום של נאמנות שהיו לה נכסים בישראל בעת סיומה עד ליום 30 באפריל בשנת-המס שלאחר שנת-המס שבה הסתיימה הנאמנות (ואולם, אם חלה על הנאמן או על היוצר חובת הגשת דו"ח שנתי לגבי אותה נאמנות - אזי מועד הגשת ההודעה יהיה במועד הגשת הדו"ח כאמור);
  * חובת הגשת הודעה כאמור חלה גם על יוצר שבחר להיות בר-השומה וברובר-החיוב, על יוצר מיַיצג ועל נהנה מיַיצג, לפי העניין בהתאם להוראות לפי סעיפים 75ו1, 75ז(ח) או 75יב(ה), ובשינויים המחויבים.
 • נהנה תושב ישראל שקיבל מנאמן בחלוקה נכס שאינו כסף (גם אם החלוקה אינה חייבת במס בישראל) חייב בהגשת הודעה למנהל עד ליום 30 באפריל בשנת-המס שלאחר שנת-המס שבה הייתה החלוקה כאמור (ואולם, אם חלה על הנהנה חובת הגשת דו"ח שנתי לגבי אותה נאמנות - אזי מועד הגשת ההודעה יהיה במועד הגשת הדו"ח כאמור);

במקביל, תוקנה רשימת החייבים בהגשת דו"ח שנתי עקב נאמנות והפירוט הנדרש בדו"ח כאמור. וזו הרשימה המתוקנת:

 • נאמן ב"נאמנות תושבי ישראל" או נאמן ב"נאמנות לפי צוואה" שנחשבת כתושבת ישראל מהטעם שיש בה נהנה תושב ישראל אחד לפחות, ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר-השומה ובר-החיוב לפי סעיפים 75ז(ח) או 75יב(ה) לפקודה ושלא נבחר יוצר מיַיצג או נהנה מיַיצג לפי סעיף 75ו1, לפי העניין.
  בדו"ח השנתי יפרט הנאמן את כל אלה:
  • פרטי כל היוצרים וכל הנהנים, פרטי הנאמן ומגן הנאמנות אם קיים, והתושבות של כל אחד מהם;
  • פרטי הנכסים* שהוקנו לנאמן או שההכנסה מהם הוקנתה לנאמן וכן פרטי ההכנסה שהוקנתה לנאמן מנכסים כאמור, ומועד הקניית הנכס או ההכנסה כאמור;
  • פרטי הנכסים* שחולקו ופרטי ההכנסה שחולקה, וכן מועד החלוקה.
   * "פרטי הנכסים" - לרבות המחיר המקורי/שווי הרכישה, יתרת המחיר המקורי/יתרת שווי הרכישה ויום הרכישה.
 • נאמן שהיו לו בישראל הכנסה או נכס, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו;
  בדו"ח השנתי יפרט הנאמן את כל אלה:
  • פרטי כל היוצרים וכל הנהנים, פרטי הנאמן ומגן הנאמנות אם קיים, והתושבות של כל אחד מהם;
  • פרטי הנכסים* בישראל שהוקנו לנאמן או שההכנסה מהם הוקנתה לנאמן וכן פרטי ההכנסה שהוקנתה לנאמן מנכסים כאמור, ומועד הקניית הנכס או ההכנסה כאמור;
  • פרטי הנכסים* בישראל שחולקו ופרטי ההכנסות שחולקו, וכן מועד החלוקה.
   * "פרטי הנכסים" - לרבות המחיר המקורי/שווי הרכישה, יתרת המחיר המקורי/יתרת שווי הרכישה ויום הרכישה.
 • יוצר או נהנה, לפי העניין, שבחר להיות בר-השומה ובר-החיוב לפי סעיף 75ז(ז) או (ח), או סעיף 75יב(ה) או (ו);
  בדו"ח השנתי יפרט הנאמן את כל אלה:
  • פרטי כל היוצרים וכל הנהנים, פרטי הנאמן ומגן הנאמנות אם קיים, והתושבות של כל אחד מהם;
  • פרטי הנכסים* שהוקנו לנאמן או שההכנסה מהם הוקנתה לנאמן וכן פרטי ההכנסה שהוקנתה לנאמן מנכסים כאמור, ומועד הקניית הנכס או ההכנסה כאמור;
  • פרטי הנכסים* שחולקו ופרטי ההכנסה שחולקה, וכן מועד החלוקה.
   * "פרטי הנכסים" - לרבות המחיר המקורי/שווי הרכישה, יתרת המחיר המקורי/יתרת שווי הרכישה ויום הרכישה.
 • יוצר מיַיצג או נהנה מיַיצג, לפי העניין, שבחר להיות בר-השומה ובר-החיוב לפי סעיף 75ו1.
  בדו"ח השנתי יפרט הנאמן את כל אלה:
  • פרטי כל היוצרים וכל הנהנים, פרטי הנאמן ומגן הנאמנות אם קיים, והתושבות של כל אחד מהם;
  • פרטי הנכסים* שהוקנו לנאמן או שההכנסה מהם הוקנתה לנאמן וכן פרטי ההכנסה שהוקנתה לנאמן מנכסים כאמור, ומועד הקניית הנכס או ההכנסה כאמור;
  • פרטי הנכסים* שחולקו ופרטי ההכנסה שחולקה, וכן מועד החלוקה.
   * "פרטי הנכסים" - לרבות המחיר המקורי/שווי הרכישה, יתרת המחיר המקורי/יתרת שווי הרכישה ויום הרכישה.

בנוסף, נקבע, כי שר האוצר יהיה רשאי לפטוֹר מחובת הגשת דו"ח שנתי נאמן, בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו, שהיו לו בישראל רק הכנסה הפטורה ממס או שנוכה ממנה מלוא המס כדין, או נכס שההכנסות ממנו פטורות ממס (שימוש בסמכות זו יחַייב תיקון של תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988).

תחולת התיקון נקבעה, בכפוף למספר חריגים, ליום 1.1.2006 ("יום התחילה") והוא יחול גם על נאמנויות שהוקמו לפני יום התחילה.
עוד נקבע, כי הודעה שהמועד להגשתה חל לפני יום פרסומו של התיקון (קרי: לפני 11.6.08), תוגש בתוך 90 ימים מיום פרסום של חוק זה (קרי: עד ליום 9.9.08) או מיום פרסומו של טופס שנקבע להגשת ההודעה האמורה או במועד אחד שקבל המנהל, לפי המאוחר.

למַעבר לתיקון לחצו כאן.