לוגו אלכס שפירא ושות׳

שימוש בחברות מדף – זהירות!!!

במקרים רבים, נותני שירותים ויזמים מחזיקים בחברות מדף. המדובר בחברות פרטיות שהוקמו לצורך שימוש עתידי (כגון: הכנסת פעילות חדשה, רכישת נכסים וכו'), בין אם על-ידי נותני השירותים (עבור לקוחותיהם) ובין אם על-ידי היזמים (לשימושם). מטבע הדברים, מדובר בחברות ריקות ללא כל פעילות. על-פי רוב, השימוש בחברת מדף אינו מביא ליתרונות כלשהם, ומקורו בשיקולי נוחות, חיסכון בזמן וכו'.

נבקש להביא לתשומת לבכם, כי שימוש בחברות מדף "ותיקות" עשוי להתגלות כמוקש מס בעת המכירה העתידית של מניות אותה חברה. כל זאת למה?

כידוע, למן הרפורמה במס – הן תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעִין (לגבי החבות במס שבח) והן תיקונים 132 ו-147 לפקודת מס הכנסה (לגבי החבות במס רווחי-הון) – המס המוטל על רווח הון/שבח מקרקעין במכירת נכסים מחושב באופן ליניארי הנִגזר ממועד רכישת הנכס (ולענייננו – מניותיה של חברת המדף). לגבי החבות במס רווחי-הון, המועד הקובע הינו 1.1.2003; ואילו לגבי החבות במס שבח, המועד הקובע הינו 7.11.2001.

כך, אם הנכס (שאינו מקרקעין בישראל) נרכש על-ידי המוכר (יחיד) לפני 1.1.2003, אזי חלק יחסי מרווח ההון הריאלי, שהוא כיחס שבין התקופה מיום רכישת הנכס ועד ליום 31.12.2002 לבין התקופה מיום רכישת הנכס ועד למועד מכירתו, חייב במס בשיעור רגיל (קרי: עד 49%) ורק יתרת רווח ההון הריאלי חייבת במס בשיעור 20% (25% אם מדובר במניות בידי בעל מניות מהותי).

על-כן, אם חברת המדף יוּסדה על-ידי היזם לפני 1.1.2003, אך הפעילות החדשה הוכנסה לאותה חברה לאחר מועד זה, הרי שבעת מכירת המניות, יום רכישתן לצורכי מס ייקָבע למועד ייסוּד החברה ולא למועד הכנסת הפעילות. כתוצאה מכך, רווח ההון במכירת המניות יחויב במס גבוה יותר.

כך, למשל, אם חברת המדף יוּסדה על-ידי היזם (יחיד) בשנת 2000, אך הפעילות החדשה הוכנסה לאותה חברה בשנת 2006, יום הרכישה של המניות לצורכי מס ייקָבע לשנת 2000 ולא לשנת 2006. כתוצאה מכך, במועד מכירת המניות, במקום שהיזם (מוכר המניות) יחויב במס בשיעור 25% (בהנחה שמדובר בבעל מניות מהותי) בגין מלוא רווח ההון הריאלי, חלק יחסי מרווח ההון הריאלי, שהוא כיחס שבין התקופה מיום רכישת המניות ועד ליום 31.12.2002 לבין התקופה מיום רכישת המניות ועד למועד מכירתן, יחויב במס בשיעור רגיל (עד 49%) ורק יתרת רווח ההון הריאלי תחויב במס בשיעור 25%.

כך גם עשויים להיות פני הדברים לגבי שימוש בחברת מדף שהוקמה על-ידי נותן שירותים: אם חברת המדף יוּסדה בשנת 2000, אך הפעילות החדשה הוכנס לאותה חברה בשנת 2006 ובמועד זה גם הועברו מניותיה של חברת המדף ללקוח, יהיה האחרון חשוף לטענה מצד רשויות המס, כי המניות נרכשו בשנת 2000 ולא בשנת 2006, וכנִגזר מכך רווח ההון במכירת המניות יחויב במס גבוה יותר.*

אשר על-כן, מומלץ לשקול שלא לעשות שימוש בחברת מדף אם זו הוקמה לפני 1.1.2003, ובמקום זאת לייסד חברה חדשה.

* אכן, פתרון אפשרי הוא שמניותיה של חברת המדף תימכרנה ללקוח בתמורה לערכּן הנקוב ועלויות ההקמה המקוריות בהן עמד נותן השירותים (זאת, להבדיל מהעברת המניות "ללא תמורה" מנותן השירותים ללקוח). עם זאת, ספק אם לא עדיף בכל מקרה לשקול לייסד חברה חדשה.