לוגו אלכס שפירא ושות׳

כללי דיווח חדשים במכירת נכסים

במסגרת תיקון 147 שונו, בין היתר, הוראות סעיף 91(ד) לפקודת מס הכנסה שעניינן בדיווח על רווח הון ותשלום מקדמה בגינו.

בעוד שלפני התיקון נדרש היה לשלם מקדמה רק אם נוצר למוכר רווח הון, הרי שלאחר התיקון והחֵל ביום 1.1.2006 ואילך יש להגיש לפקיד-השומה דו"ח בכל מקרה של מכירת נכס (שאינו חייב במס שבח או פטוּר ממס זה), לרבות אם נוצר הפסד במכירה. זאת, תוך 30 יום ממועד המכירה. כמו-כן, אם מדובר ברווח הון, על המוכר לשלם, במועד האמור, מקדמה בסכום המס החָל על רווח ההון.

התיקון לא שינה את ההוראות שעניינן בתשלום מקדמה ביתר/בחסר. עם זאת, נקבעו במסגרת התיקון מספר הוראות המקנות סמכויות שונות לפקיד השומה. כך, נקבע, כי פקיד השומה רשאי, במקרה שבוֹ לא הוגש דו"ח כאמור למרות שהמכירה חייבת בתשלום מקדמה, לדרוש הגשת הדו"ח ותשלום המקדמה בתוך 7 ימים מיום הדרישה, ואם לא נענה, רשאי הוא לקבוע את עלות הנכס (המחיר המקורי) הנמכר, את התמורה שהתקבלה ואת סכום המקדמה שבוֹ חייב המוכר בשל רווח ההון. היה ופקיד השומה אכן קבע כאמור, תשולם המקדמה בתוך 7 ימים מיום שהומצאה הקביעה למוכר. בנוסף, נקבע, כי אם היה לפקיד השומה טעם סביר להניח, כי המקדמה שעל המוכר לשלם על רווח ההון עולה ב-20% לפחות על סכום המקדמה שפּוּרט בדו"ח שהוגש, רשאי הוא להגדיל את סכום המקדמה בגובה ההפרש הצפוי, ובמקרה זה ישולם ההפרש בתוך 30 ימים מיום שניתנה החלטתו.

החובה להגיש דו"ח על מכירת נכס כמבואר לעיל אינה חלה על מכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות בקרנות נאמנוּת ובלבד שבמועד המכירה נוכה מס במקור מרווח ההון. טרם נקבעו כללים לגבי הגשת דו"ח במקרה שבו לא נוכה מס במקור כאמור.