לוגו אלכס שפירא ושות׳

דיווח לרשויות המס בגין מכירת נכסים

במבזק שפרסמנו בינואר 2006 התייחסנו לשינוי שחל, בעקבות תיקון 147, בהוראות סעיף 91(ד) לפקודת מס הכנסה שעניינן בדיווח על רווח הון ותשלום מקדמה בגינו.
ציינו, כי בעוד שלפני התיקון נדרש היה לשלם מקדמה רק אם נוצר למוכר רווח הון, הרי שלאחר התיקון והחֵל ביום 1.1.2006 ואילך יש להגיש לפקיד-השומה דו"ח בכל מקרה של מכירת נכס (שאינו חייב במס שבח או פטוּר ממס זה), לרבות אם נוצר הפסד במכירה.* זאת, תוך 30 יום ממועד המכירה. כמו-כן, אם מדובר ברווח הון, על המוכר לשלם, במועד האמור, מקדמה בסכום המס החָל על רווח ההון.*
* החובה להגיש דו"ח על מכירת נכס ולשלם מקדמה על רווח ההון אינה חלה על מכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות בקרנות נאמנות ובלבד שבמועד המכירה נוכה מס במקור מרווח ההון. אם לא נוכה מס במקור כאמור, יש להגיש דיווח חצי-שנתי (להרחבה בעניין זה לחצו כאן).

לאחרונה, רשויות המס פרסמו נוסח מעודכן של טופס הדיווח על מכירת נכס (טופס 1399) (להורדת הטופס, לחצו כאן).
במסגרת נספח זה, יש לפרט, בין היתר, את עלות הנכס הנמכר, הן הנומינלית והן המתואמת.
חישוב העלות המתואמת נעשה, על-פי הנספח, בדרך של הכפלת העלות הנומינלית במדד המכירה (מדד המחירים לצרכן הידוע ביום המכירה) וחלוקתה במדד הבסיס (מדד המחירים לצרכן הידוע ביום הרכישה). 
בהקשר זה, תשומת לבכם מופנית לשלושת הדגשים הבאים:
האחד - במכירת נייר-ערך הנקוב במטבע-חוץ או שערכו צמוד למטבע-חוץ בידי יחיד, החישוב מבוצע לפי השינוי בשער אותו מטבע-חוץ (ביום הרכישה וביום המכירה) ולא לפי מדד המחירים לצרכן.
השני - במכירת נכס בידי מי שרכשו במטבע-חוץ בעת שהיה תושב-חוץ ואשר ביקש שיראו את שער אותו מטבע כמדד, מבוצע החישוב לפי השער כאמור.
השלישי - במכירת נכס שבתקופת החזקתו הייתה ירידה במדד (או בשער המטבע, ככל שמדובר בשני המקרים הקודמים) ותוצאת המכירה היא רווח נומינלי, אותו רווח ייחשב לרווח הריאלי שחייב במס. כלומר, אין להגדיל את הרווח הנומינלי בגובה הפרשי המדד/שער השליליים כדי להגיע לרווח הריאלי, אלא הרווח הנומינלי הוא הרווח הריאלי שחייב במס. התייחסנו לסוגיה זו במבזק בנושא טופס הדיווח המקוצר והדברים שם רלבנטיים גם לדיווח על מכירת נכסים.