לוגו אלכס שפירא ושות׳

פריסה של רווח הון ריאלי לתקופה קצרה מ-4 שנים

על-פי הוראת הפריסה הקבועה בפקודת מס הכנסה,* במכירת נכס,** רשאי המוכר לבקש לפרוס את רווח ההון הריאלי לאחור, כך שהוא ייחשב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים המסתיימים בשנת-המס שבה נבע רווח ההון (ולענייננו -– שנת-המס 2006).
מספר החלקים השנתיים כאמור הוא לכל היותר ארבעה, אלא אם תקופת הבעלות בנכס - שתחילתה בתחילת שנת-המס לאחר שנת-המס שבה נרכש הנכס וסיומה בתום שנת-המס שבה הוא נמכר - קצרה מארבע שנים, שאז מספר החלקים השנתיים יהיה לפי שנות הבעלות בנכס.***
כיצד מבוצעת הפריסה? לגבי כל חלק מרווח ההון הריאלי חל שיעור המס השולי הנִגזר מסך הכנסתו החייבת של המוכר בשנת-המס שעליהּ הוא נפרס בצירוף אותו חלק מרווח ההון ("שיעור המס המשוקלל"). ואולם, לגבי רווח ההון הריאלי החייב במס בשיעור מירבי,**** יהא שיעור המס המשוקלל כפוף לאותו שיעור מס מירבי. בנוסף, המוכר זכאי ליתרת נקודות הזיכוי שלא נוצלו בשנות הפריסה.
אין זאת אלא, שפריסת רווח ההון הריאלי תקטין את חבות המס הכוללת אם שיעור המס המשוקלל בשנות-המס שבפריסה נמוך משיעור המס שהיה מוטל על רווח ההון הריאלי אלמלא הפריסה, קרי: אילו הוטל המס כולו בשנת המכירה. דוגמה לכך עשויה להוות מכירת נכס בידי מוכר שאין ולא הייתה לו הכנסה החייבת במס מֵעֵבר לרווח ההון באותה מכירה ואשר רכש את הנכס בשנת-המס 2004 או לפני כן.

לדעתנו, המוכר זכאי לבקש, כי הפּריסה לא תיעשה על-פני התקופה המכסימלית המותרת – שהיא כאמור הקצרה שבין ארבע שנות-מס לתקופת הבעלות בנכס – אלא רק על חלקהּ בלבד. זאת, בתנאי שתקופת הפּריסה כאמור תיעשה באופן רצוף (דהיינו, הפּריסה לא "תדלג" על-פני שנת-מס) ותסתיים בשנת-המס שבהּ נבע רווח הון.
כך, למשל, אם רווח הון נבע ביום 2.6.2006 ותקופת הפּריסה המכסימלית בנסיבות העניין היא ארבע שנים, יוכל המוכר לבחור בפריסה העדיפה מבין שלוש אלו: פריסה לשנות-המס 2006 ו-2005, פריסה לשנות-המס 2006, 2005 ו-2004, או פריסה לשנות-המס 2006, 2005, 2004 ו-2003.

הוראה מקבילה קיימת בחוק מיסוי מקרקעין (לגבי מכירת זכות במקרקעין).
** נזכיר, כי עד לתיקון 147 לא ניתן היה לבצע פריסה במכירת ניירות-ערך נסחרים, וזאת עקב הוראת חוק מפורשת. הוראה זו בוטלה במסגרת תיקון 147 ועל-כן למן התיקון האמור והחֵל ביום 1.1.06 ואילך ניתן לבצע פריסה גם של רווח הון ריאלי במכירת ניירות-ערך נסחרים (התייחסנו לכך במבזק מיום 7.3.06).
*** כך, למשל, אם הנכס נרכש בחודש מרץ 2004 ונמכר בחודש דצמבר 2006, אזי תקופת הבעלות היא בת שנתיים – 2005 ו-2006.
**** למשל: רווח הון ריאלי במכירת נכס שנרכש לאחר 1.1.2003 ואשר שיעור המס המוטל עליו מוגבל (בכפוף למספר חריגים) לתקרה של 20%.