לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המיסים פרסמה הודעה לגבי תחולת סעיף 85א לפקודה על הלוואות שנותנו לחו"ל כנגד שטרי הון

במבזק מיום 9.3.08 (לעיון במבזק לחצו כאן) התייחסנו, בין היתר, לפרסומו של חוק מס הכנסה (תיאומים של אינפלציה) (תיקון מס' 20), התשס"ח-2008 ("תיקון 20 לחוק התיאומים"), הקובע ביטול של חוק התיאומים וכן תיקונים נוספים לפקודת מס הכנסה ולחוק מע"מ.
במסגרת המבזק האמור, התייחסנו בהרחבה לתיקונים המתייחסים להוראות סעיף 3(ט) ו-(י) לפקודה מס הכנסה.

הבוקר פורסמה הודעת רשות המיסים, לפיה, בין היתר, הוחלט ברשות ליזום הליך חקיקה בו ייקבע, כי בהתאם לקריטריונים שיפורטו בחקיקה זו, שטר הון יסוּוג כהשקעה ולא כהלוואה לעניין סעיף 85א לפקודה.
עוד צוין בהודעה, כי לאור העובדה שנכון ליום כניסת סעיף 85א לפקודה לתוקף קיימים שטרי הון שהונפקו בעבר ושלא יעמדו בהכרח בקריטריונים שייקבעו במסגרת הליך החקיקה הצפוי, בכוונת הרשות להמליץ, כי במסגרת הליך החקיקה תיקבענה הוראות-מַעבר אשר תאפשרנה לגופים השונים תקופת התארגנות.
בנוסף, צוין בהודעה, כי לאור העובדה שבתקופה שעד תום שנת-המס 2007 הייתה אי-בהירות -- באותם מקרים בהן חלו על המַלווה הוראות פרק ב' לחוק התיאומים -- לגבי מעמדם של שטרי ההון לעניין סעיף 85א לפקודה, הוחלט ברשות המיסים לפרש את הוראות החוק באופן כזה שעד תום שנת-המס 2007 סעיף 85א לא יחול על שטרי הון שנחשבו כנכס קבוע בידי המַלווה.

לעיון בהודעת הרשות, לחצו כאן.