לוגו אלכס שפירא ושות׳

השלכות המס לגבי בעלי המניות

ככלל, פירוק החברה מהווה אירוע מס לגבי בעלי המניות, שכן מניותיהם נחשבות כנמכרות עם תחילת הפירוק כאשר התמורה באותה מכירה כוללת את הנכסים שקיבלו מהמפרק.
אשר על-כן, ככל שבפירוק מרצון עסקינן, על בעלי המניות לבחון, עובר לתחילת הפירוק, את תוצאות המס הצפויות ולקבוע בהתאם את מועד תחילת הפירוק כאמור.

יצוין, כי קבלת דיבידנד פירוק, להבדיל מקבלת דִיבידנד "רגיל", מביאה בכנפיה חבות במס רווחי הון, וזאת חֵלף חבויות המס החלות ברגיל על קבלת דִיבידנד. לפיכך, במקרים בהם צברה החברה רווחים הניתנים לחלוקה כדִיבידנד לבעלי מניותיה, יהיה על מתכנן המס לבחון את שאלת כדאיות חלוקת הרווחים כאמור עובר לתחילת פירוקה של החברה. מובן, שלעיתים יש צורך לאזן, עד כמה שניתן, בין אינטרסים מנוגדים של בעלי המניות בחברה המתפרקת, כגון: כאשר חלק מבעלי המניות בחברה הם חברות ואילו החלק האחר הם יחידים.

עוד יצוין, כי בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה חלו שינויים בכללי חישוב רווח ההון שנוצר לבעלי המניות בחברה המתפרקת. במה דברים אמורים?
עד לאותו תיקון, הייתה הבחנה בין מימוש נכסי החברה המתפרקת לפני מועד תחילת הפירוק לבין מימושם לאחר מועד זה: אם המכירה התבצעה לפני תחילת הפירוק, היה מפרק החברה רשאי להעביר את תמורת המכירה (בניכוי המס) לבעלי המניות בחבות מס נוספת (בשיעור 10% או 25%) או בפטור ממס, לפי העניין, וזאת מהטעם שהרווח ממכירת הנכסים נחשב לחלק מ"הרווחים הראויים לחלוקה" של החברה (כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודת מס הכנסה). לעומת זאת, במכירת נכסי החברה לאחר מועד תחילת פירוקה, לא חלו הוראות סעיף 94ב לפקודה כי אם הוראות סעיף 93(ב), לפיהן הוקנה לבעלי המניות זיכוי* מהמס בו התחייבה החברה בגין מכירת נכסיה כאמור ומנגד נכלל הזיכוי כאמור בגֶדר התמורה לצורך חישוב המס.

* בעלי המניות בחברה המתפרקת קיבלו זיכוי מהמס בו הם חייבים עקב הפירוק, וזאת בגין חלקם היחסי במס שהחברה שילמה עקב מכירת נכסים לאחר תחילת הפירוק. מטרת הזיכוי הייתה למנוע כפל-מס: פעם אחת בידי החברה בגין מכירת נכסיה; ופעם שנייה בידי בעלי המניות בגין "מכירת" מניותיהם במסגרת הפירוק. מנגד, נקבע, כי בחישוב התמורה במכירת המניות יובאו בחשבון לא רק הנכסים שקיבלו בעלי המניות אלא גם המס ששילמה החברה המתפרקת ואשר הובא בחשבון כזיכוי אצל בעלי המניות.

בתיקון 147 בוטלה שיטת הזיכוי ממס ונקבע, כי רווחי החברה המתפרקת ממכירת נכסיה ייחָשבו לחלק מ"הרווחים הראויים לחלוקה", וזאת בין אם המכירה נעשתה לפני תחילת הפירוק ובין אם לאחר מועד זה (ועד סיום הליכי הפירוק).
תחולת התיקון נקבעה, ככלל, ליום 1.1.2006. עם זאת, נקבע, כי עד לתום שנת-המס 2009, תמשיך שיטת הזיכוי ממס לחול לגבי בעלי מניות בחברה מתפרקת שרכשו את מניותיהן לפני 1.1.2003.

נקל אפוא להבין, כי השלכות המס הגלומות בפירוק מורכבות ומסובכות. קל וחומר הם פני הדברים כאשר מדובר בפירוק חברה הנחשבת לאיגוד מקרקעין.
על-כן, בטרם קבלת החלטה בדבר פירוק מרצון, יש לבחון היטב את השלכות המס הגלומות בביצוע הפירוק, וזאת תוך התייעצות עם מומחה מס.