לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקצאת מניות – מהי?

ככלל, הקצאת מניות הינה פעולה משפטית הנעשית בין החברה לבין רוכש המניות בהקצאה ("מקבל ההקצאה"), בגדרהּ מַקנה החברה למקבל ההקצאה זכות ראויה (Chose in action) כלפיה, בהתאם לקבוע בתקנות ההתאגדות של אותה חברה.
בעלי המניות המקוריים בחברה אינם מהווים גורם אקטיבי בפעולת ההקצאה, אך כתוצאה ממנה מדולל חלקם היחסי בחברה. ניתן, כמובן, להקצות מניות גם לבעלי מניות קיימים בחברה, בין בתמורה ובין כמניות הטבה.
התמורה הניתנת לחברה בגין המניות המוקצות (מניות ההקצאה) עשויה להיות נמוכה או גבוהה משוויָן הסביר בשוק (Fair market value). אולם, אם התמורה כאמור נמוכה מערכן הנקוב של מניות ההקצאה, על החברה להפוך להון מניות חלק מרווחיה, מפרמיה על מניות, או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחותיה הכספיים האחרונים, בסכום השָווה להפרש שבין הערך הנקוב לבין התמורה כאמור.

ההקצאה נעשית בדרך-כלל בתמורה לתשלום מזומנים לחברה המַקצה, אם כי היא יכולה להיעשות גם כנגד תמורה אחרת. במקרים אלה, יש לפרט את התמורה עבור מניות ההקצאה במסמך בכתב.

כמוסבר להלן, הפרקטיקה הנוהגת אינה רואה בהקצאת מניות אירוע מס. זאת, בתנאי שההקצאה כאמור אינה מהווה בגֶדר "פעולה באיגוד בחברה שהיא איגוד מקרקעין.