לוגו אלכס שפירא ושות׳

עקרונות הטלת המס

כללי

ככלל, רווח הון ממכירת מניות של חברה פרטית שאינה נחשבת לאיגוד מקרקעין חייב במס על-פי הוראות חלק ה לפקודת מס הכנסה.

רווח ההון הוא הסכום שבוֹ עולה ה"תמורה" על "יתרת המחיר המקורי" (העלות) של המניות. כלומר, רווח הון הוא הרווח הנומינלי מהמכירה, בעוד שהאינפלציה מובאת בחשבון בעת חישוב המס המוטל על רווח ההון, כאשר זה מבותר למרכיב ריאלי (רווח הון ריאלי) ולמרכיב אינפלציוני (סכום אינפלציוני).
בהתאם, לאחר חישוב רווח ההון הנומינלי, יש לחשב מהו רווח ההון הריאלי ומהו הסכום האינפלציוני. חישוב זה נִגזר משני מועדים – מועד המכירה של המניות ומועד רכישתן.

בטרם נפרט את שיעור המס המוטל על רווח הון ממכירת מניות פרטיות נדגיש, כי על המוֹכר לבצע תכנון מס קפדני בטרם יתקשר בהסכם המכירה. כך, למשל, על המוֹכר לבחון את האפשרות לבצע עסקה של "מכירת פעילות" כתחליף למכירת המניות. זאת, על-מנת להקטין את נטל המס הכולל.

שיעור המס המוטל על רווח ההון

כללי

כאמור, משחושב רווח ההון במכירת המניות, יש לקבוע מהו המרכיב הריאלי (רווח הון ריאלי) ומהו המרכיב האינפלציוני (סכום אינפלציוני).
חלוקת רווח ההון למרכיבים האמורים אוצרת בחוּבּה חשיבות רבה, שכּן בעוד שהמרכיב הריאלי חייב במס בשיעורים שיפורטו להלן, המרכיב האינפלציוני אינו חייב במס או חייב במס בשיעור 10% – לפי העניין.
הניתוח שלהלן יתייחס למכירת מניות חברה פּרטית שאינה נחשבת לאיגוד מקרקעין.

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת מניות פרטיות שנרכשו ביום 1.1.2003 ואילך

מוכר שהוא יחיד
יחיד המוכר מניות פרטיות שרכש ביום 1.1.2003 חייב במס רִווחי הון בשיעור שלא יעלה על 25%* מרווח ההון הריאלי שנצמח (לפי חלוקה ליניארית) מיום 1.1.2012. ואילו רווח ההון הריאלי שנצמח (לפי חלוקה ליניארית) לפני 1.1.2012 חייב במס בשיעור 20%.* זאת, בתנאי שמדובר במכירת מניות של חברה שהמוכר לא היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

אם התנאי האמור לא מתקיים, המוכר יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 30%* (לגבי רווח ההון שנצמח מיום 1.1.2012) ועל 25%* (לגבי רווח ההון שנצמח לפני 1.1.2012).
כמו-כן, אם המוכר תבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה, שיעור המס החָל על רווח ההון במכירת המניות יהיה 30%* ולא 25% (בין אם מדובר בבעל מניות מהוּתי ובין אם לאו).

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

המרכיב האינפלציוני שברווח ההון (הסכום האינפלציוני) בכל מקרה אינו מחויב במס.

מוכר שהוא חברה
חברה המוכרת מניות פרטיות שרכשה ביום 1.1.2003 חייבת במס רִווחי הון בשיעור 23%* מרווח ההון הריאלי.

* נכון לשנת-המס 2022.

עם זאת, לגבי חלק מרֶווח ההון הריאלי השָווה לחלקהּ של החברה המוכרת ב"רווחים הראויים לחלוקה" שהצטברו בחברה שמניותיה נמכרו בתקופה הרלבנטית, החברה תחויב במס או תהיה פטורה ממס, לפי העניין, כאילו אותם רווחים היו מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני המכירה.
המרכיב האינפלציוני שברווח ההון (הסכום האינפלציוני) בכל מקרה אינו מחויב במס.

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת מניות פרטיות שנרכשו לפני 1.1.2003 (אך אחרי 1.4.1961)

מוכר שהוא יחיד
יחיד המוכר מניות פרטיות שרכש לפני 1.1.2003 חייב במס רִווחי הון בשיעורים הבאים:
לגבי חלק מרווח ההון הריאלי שנצמח, לפי חלוקה ליניארית, מיום רכישת המניות ועד ליום 1.1.2003, חל שיעור המס השולי של המוכר (עד 47%* נכון לשנת-המס 2021). עם זאת, לגבי חלק מרווח ההון הריאלי השָווה לחלקו של המוכר ב"רווחים הראויים לחלוקה" שהצטברו בחברה שמניותיה נמכרו מתום שנת-המס שקָדמה לשנה שבה נרכשו המניות (אך לא לפני 1.1.1996) ועד ליום 31.12.2002, המוכר יחויב במס בשיעור 10%. ואילו יתרת רווח ההון הריאלי חייבת במס בשיעור שלא יעלה על 20%* (לגבי רווח ההון שנצמח עד ליום 1.1.2012) ועל 25%* (לגבי רווח ההון שנצמח מיום 1.1.2012) מרֶווח ההון הריאלי. זאת, בתנאי שמדובר במכירת מניות של חברה שהמוכר לא היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו למכירה בעל מניות מהותי בה. אם התנאי האמור לא מתקיים, המוכר יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 25%/30%* מיתרת רווח ההון הריאלי.

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.

המרכיב האינפלציוני שברווח ההון (הסכום האינפלציוני) אינו מחויב במס, אלא אם המניות נרכשו לפני 1.1.1994, שאז המרכיב האינפלציוני שנצמח עד לאותו יום (הסכום האינפלציוני החייב) חייב במס בשיעור 10%.

מוכר שהוא חברה
חברה המוכרת מניות פרטיות חייבת במס רווחי הון בשיעור 23%* מרווח ההון הריאלי.

* נכון לשנת-המס 2022.

עם זאת, לגבי חלק מרווח ההון הריאלי השָווה לחלקהּ של החבה המוכרת ב"רווחים הראויים לחלוקה" שהצטברו בחברה שמניותיה נמכרו מתום שנת-המס שקָדמה לשנה שבה נרכשו המניות (אך לא לפני 1.1.1996) ועד ליום 31.12.2002, החברה המוכרת תחויב במס בשיעור 10%. ואילו יתרת רווח ההון תחויב במס או תהיה פטורה ממס, לפי העניין, כאילו אותם רווחים היו מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני המכירה.
בדומה ליחיד, המרכיב האינפלציוני שברווח ההון (הסכום האינפלציוני) אינו מחויב במס, אלא אם המניות נרכשו לפני 1.1.1994, שאז המרכיב האינפלציוני שנצמח עד לאותו יום (הסכום האינפלציוני החייב) חייב במס בשיעור 10%.

שיעור המס המוטל על רווח הון במכירת מניות פרטיות שנרכשו בשנת-המס 1960 או מוקדם יותר

עד לתיקון 132 לפקודת מס הכנסה, קבע סעיף 91(ו) לפקודת מס הכנסה קובע שיעורי מס מרביים לרווח הון הנובע ממכירת נכסים – ובכלל זה מניות פרטיות – שנרכשו (בין אם על-ידי יחיד ובין אם על-ידי חברה) בשנת-המס 1960 או לפני כן (באותה תקופה שנת-המס הייתה מיום 1 באפריל 19x1 ועד 31 במרץ 19x2).
המדובר בשיעור מס מירבי לגבי רווח ההון הנומינלי במכירת מניות נסחרות שיום רכישתן אירע בשנת-המס 1960 או לפני כן: אם המניות נרכשו בשנת-המס 1948 או מוקדם יותר, המס בו חויב מוכר המניות היה בשיעור מירבי של 12% מרֶווח ההון הנומינלי. ואילו אם יום הרכישה היה בין שנת-המס 1949 לשנת-המס 1960, נוסף 1% בגין כל שנה למס בשיעור המירבי כאמור.

סעיף 91(ו) לפקודה תוקן במסגרת תיקון 132.
בגדרוֹ של התיקון האמור נקבע, כי הָחֵל משנת-המס 2005, ייווסף 1% לשיעורי המס המירביים הקבועים באותו סעיף, וזאת עבוּר כל שנת-מס או חלק ממנה, ובלבד שהמס החָל על רווח ההון הנומינלי לא יעלה על 25% (לגבי חברה) או על 25%/30%* (לגבי יחיד).

* לא כולל חבות אפשרית נוספת במס נוסף בשיעור 3%.