לוגו אלכס שפירא ושות׳

כללי קיזוז הפסדים ממכירת מניות בחברה פרטית

ככלל, הפסד הון ממכירת מניות של חברה פרטית נוצר כאשר עלות המניות גבוהה יותר מהתמורה שהתקבלה במכירתם.

הפסד הון (שאילו היה רווח היה חייב במס) שנוצר בשנת-המס ("הפסד שוטף") מותר בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא, לרבות שבח מקרקעין, רווח הון בשוק ההון וכו'.

בנוסף, ניתן לקזז את ההפסד כנגד הכנסה מדיבידנד ששולמו בשל המניות שנמכרו וכנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות-ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החָל על המוכר בגין הריבית או הדיבידנד לא עולה על 25%.

אם לא ניתן לקזז את ההפסד בשנה שבהּ הוא נוצר, ההפסד יועבר לשנות-המס הבאות, ויקוזז כנגד רווח הון מכל סוג שהוא (ללא מגבלת זמן).

ויודגש: אם ניתן לקזז את ההפסד כנגד רווח הון (לרבות רווח החייב במס בשיעור נמוך) ובפועל לא יבוצע קיזוז, לא ניתן יהיה להעביר את ההפסד לשנות-המס הבאות.

תכנון מס נכון יביא אפוא, לכך שהפסד ההון יקוזז כנגד רווח החייב בשיעור מס גבוה, וזאת על-מנת למקסם את חיסכון המס הגלום בקיזוז. על-כן, ולאור המגבלות המוטלות על הקיזוז, יש לתכנן באופן מושכל את מועד מכירת הנכסים (הן הנכסים שגלום בהם רווח והן הנכסים שגלום בהם הפסד) ואופן ביצוע הקיזוז.