לוגו אלכס שפירא ושות׳

ההוראות המקצועיות של רשויות המס

רשויות המס נוהגות להוציא הוראות מקצועיות שמטרתן להבהיר כיצד יש לפרש, ליישם ולבצע את הוראות דיני המס ואת ההלכות אשר נפסקו על-ידי בתי-המשפט.
הוראות אלו מפורסמות באתר האינרטרנט של רשות המסים והן מואגדות במסגרת קובץ הפרשנות לפקודת מס-הכנסה (החבק) ובקובץ הפרשנות לחוק מס שבח מקרקעין (חבק מס שבח) – לפי העניין. בנוסף, מתפרסמים חוזרים מקצועיים על-ידי הנהלת אגף המכס ומס ערך מוסף (תאמ"ו).
להוראות המקצועיות של רשויות המס אין תוקף משפטי מחייֵב. בהתאם, הן אינן מחייבות את הנישום ואין בהן כדי לכבוֹל את ידיו של בית-המשפט מלהביע פרשנות שונה של החוק.

להלן רשימת ההוראות המקצועיות העיקריות שרלבנטיות למיסוי רווחי הון:

● מיסוי קרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי), חוזר מ"ה 10/2018 מיום 14.3.2018

● מיסוי קרנות הון סיכון, חוזר מ"ה 9/2018 מיום 14.3.2018

● תיקון 242 לפקודת מס הכנסה – תיקון חלק ה2, חוזר מ"ה 8/2018 מיום 14.3.2018

● קביעת מועד מיזוג או פיצול, חוזר מ"ה 6/2018 מיום 4.2.2018

● מיסוי‏ פעילות‏ באמצעי תשלום‏ מבוזר (המכונים: ‏'מטבעות ‏וירטואלים'), חוזר מ"ה 5/2018 מיום 17.1.2018

● מיזוג משולש הפכי, חוזר מ"ה 3/2018 מיום 23.1.2018

● רווחים ראויים לחלוקה לאור פס"ד ז'ורבין, חוזר מ"ה 6/2017 מיום 12.6.2017

● מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח, חוזר מ"ה 5/2017 מיום 12.6.2017

● הוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע – חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2012-2011 (תוספת לחוזר מס הכנסה מס' 12/2011), חוזר מ"ה 2/2017 מיום 23.4.2017

● פטור לתושב חוץ ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל לפי סעיף 97(ב3) – החרגת זכויות במקרקעין וזכות לניצול משאבי טבע בישראל בעקבות תיקון 197 לפקודה, חוזר מ"ה 3/2014 מיום 24.10.2011

● התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה על ידי יחיד כהוצאה, חוזר מ"ה 12/2011 מיום 24.10.2011

● הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק ב', חוזר מ"ה 9/2011 מיום 26.6.2011

● הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק א', חוזר מ"ה 1/2011 מיום 18.1.2011

● רכישה עצמית של אגרות חוב והסדרי חוב, חוזר מ"ה 2/2010 מיום 28.7.2010

● הקלות במס לתושבים חוזרים ועולים חדשים – עדכונים והבהרות, חוזר מ"ה 2/2005 מיום 21.3.2005

● דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, חוזר מ"ה 23/2004 מיום 20.8.2004

● פחת למוניטין ששולם בעד רכישתו, חוזר מ"ה 16/2004 מיום 30.68.2004

● שינויי מבנה לפי חלק ה-2 בחברות עתירות מחקר ופיתוח, חוזר מ"ה 14/2004 מיום 30.6.2004

● סיווג הכנסות ממכירת ניירות ערך ומעסקאות עתידיות הנסחרים בבורסה כהכנסה פירותית או הונית, חוזר מ"ה 13/2004 מיום 30.6.2004

● הרפורמה במס הכנסה – כללי המרה לשקלים חדשים, חוזר מ"ה 9/2004 מיום 17.6.2004

● מיסוי קרנות הון סיכון הפועלות בישראל והמשקיעים בהן, ה"ב 14/2004 מיום 29.6.2004

● מיסוי שותפויות, חוזר מ"ה 14/2003 מיום 20.8.2003

● הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה2 לפקודה (שינוי מבנה בתאגידים), חוזר מקצועי 25/2002 מיום 31.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק  ה' לפקודה, חוזר מ"ה 23/2002 מיום 31.12.2002

● הרפורמה במס הכנסה – הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, חוזר מ"ה 17/2002 מיום 15.12.2002, תיקון לחוזר מ"ה 17/2002 מיום 27.1.2003