לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלות מס לחברת החזקות ישראלית

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה נוסף פרק שלישי 2 לפקודת מס הכנסה, שעניינו בפטור ממס לחברה הנחשבת לחברת החזקות ישראלית. המדובר בחברה פרטית שאינה מוסד כספי (כהגדרתו בחוק מע"מ) ואף אינה חברה משפחתית או חברה שקופה ואשר התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל בלבד.

בנוסף, על החברה לעמוד במספר תנאים נוספים שעניינם, בין היתר, בהכנסתה של החברה ובהשקעותיה.

חברה העונה על כל התנאים האמורים זכאית, בכפוף למגבלות שונות, לפטוֹר ממס על סוגי הכנסות שונים שהפיקה.