לוגו אלכס שפירא ושות׳

ההוראות המקצועיות

רשויות המס נוהגות להוציא הוראות מקצועיות שמטרתן להבהיר כיצד יש לפרש, ליישם ולבצע את הוראות דיני המס ואת ההלכות אשר נפסקו על-ידי בתי-המשפט.
הוראות אלו מפורסמות באתר האינרטרנט של רשות המסים והן מואגדות במסגרת קובץ הפרשנות לפקודת מס-הכנסה (החבק) ובקובץ הפרשנות לחוק מס שבח מקרקעין (חבק מס שבח) – לפי העניין. בנוסף, מתפרסמים חוזרים מקצועיים על-ידי הנהלת אגף המכס ומס ערך מוסף (תאמ"ו).
להוראות המקצועיות של רשויות המס אין תוקף משפטי מחייֵב. בהתאם, הן אינן מחייבות את הנישום ואין בהן כדי לכבוֹל את ידיו של בית-המשפט מלהביע פרשנות שונה של החוק.

להלן רשימת ההוראות המקצועיות העיקריות שרלבנטיות למיסוי בינלאומי:

 • מחירי העברה – סעיף 85א(ג) לפקודה, חוזר מס הכנסה 1/2020 מיום 2.6.2020;

 • מחירי העברה – שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות, חוזר מס הכנסה 12/2018 מיום 5.9.2018;

 • קביעת‏ שיטת ‏מחירי ‏העברה ‏המתאימה ‏בפעילות ‏הקשורה ‏להפצה, ‏שיווק‏ ומכירות ‏של ‏קבוצה ‏רב ‏לאומית ‏בשוק ‏המקומי, חוזר מס הכנסה 11/2018 מיום 5.9.2018;

 • נוהל גילוי מרצון – הנחיות לפעולה, הוראת ביצוע מ"ה 5/2018 מיום 13.2.2018

 • יישום הסכם ה-FATCA, חוזר מ"ה 3/2017 מיום 12.2.2017

 • מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה, חוזר מ"ה 6/2016 מיום 3.11.2016

 • חברת משלח יד זרה בעקבות תיקון 198 לפקודה, חוזר מ"ה 3/2016 מיום 10.10.2016

 • מיסוי נאמנויות, חוזר מ"ה 3/2016 מיום 9.8.2016

 • פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט, חוזר מס' 4/2016 מיום 11.4.2016

 • דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה – בעקבות תיקון 197 לפקודה, תוספת מס' 1 להוראת ביצוע 1/2010 מיום 10.3.2015

 • פטור לתושב חוץ ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל לפי סעיף 97(ב3) – החרגת זכויות במקרקעין וזכות לניצול משאבי טבע בישראל בעקבות תיקון 197 לפקודה, חוזר מ"ה 3/2014 מיום 24.10.2011

 • האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לגיאורגיה, חוזר מ"ה 3/2013 מיום 22.10.2013

 • קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל, חוזר מ"ה 1/2012 מיום 29.1.2012

 • סעיף 75ב – הבהרות לעניין סכום הרווחים שלא שולמו, חוזר מ"ה 13/2011 מיום 5.12.2011

 • הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק ב', חוזר מ"ה 9/2011 מיום 26.6.2011

 • האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לטאיוואן, חוזר מ"ה 8/2011 מיום 9.6.2011

 • הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק א', חוזר מ"ה 1/2011 מיום 18.1.2011

 • האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לוייטנאם, חוזר מ"ה 6/2010 מיום 21.11.2010

 • האמנה למניעת מס כפל מס בין ישראל לאסטוניה, חוזר מ"ה 3/2010 מיום 16.9.2010

 • דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה, הוראת ביצוע מ"ה 1/2010 מיום 25.1.2010

 • הטבה במס על הכנסה מדיבידנד שמקורה מחוץ לישראל הוראת שעה לשנת המס 2009, חוזר מ"ה 2/2009 מיום 20.8.2009

 • מחירי העברה, חוזר מ"ה 3/2008 מיום 14.7.2008

 • הקלות במס לתושבים חוזרים ועולים חדשים – עדכונים והבהרות, חוזר מ"ה 2/2005 מיום 21.3.2005

 • דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, חוזר מ"ה 23/2004 מיום 20.8.2004

 • בעל זכות שביושר, חוזר מ"ה 22/2004 מיום 26.8.2004

 • מיסוי קרנות הון סיכון הפועלות בישראל והמשקיעים בהן, ה"ב 1/2004 מיום 29.6.2004

 • הרפורמה במס הכנסה – כללי המרה לשקלים חדשים, חוזר מ"ה 9/2004 מיום 17.6.2004

 • האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבלרוס, חוזר מ"ה 8/2004 מיום 8.8.2004

 • זיכּוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב-LLC, חוזר מ"ה 5/2004 מיום 19.4.2004

 • חילופי מידע בין מדינות אמנה, חוזר מ"ה 17/2003 מיום 31.12.2003

 • הרפורמה במס הכנסה - חברת משלח יד זרה, חוזר מ"ה 9/2003 מיום 19.5.2003

 • הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בעל שליטה בחנ"ז, חוזר מ"ה 5/2003 מיום 30.3.2003

 • הרפורמה במס הכנסה – זיכוי בגין מסי חוץ, חוזר מ"ה 26/2002 מיום 31.12.2002

 • הרפורמה במס הכנסה – מיסוי בינלאומי, חוזר מ"ה 21/2002 מיום 15.12.2002

 • הרפורמה במס הכנסה – קיזוז הפסדים מחו"ל, חוזר מ"ה 18/2002 מיום 15.12.2002

 • הרפורמה במס הכנסה – הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, חוזר מ"ה 17/2002 מיום 15.12.2002,

 • תיקון לחוזר מ"ה 17/2002 מיום 27.1.2003

 • האמנה למניעת כפל מס  בין ישראל לשוויץ, חוזר מ"ה 10/2002 מיום 7.7.2002, תוספת מיום 21.3.2004

 • המונח בית קבע באמנות המס, חוזר מ"ה 8/2002 מיום 2.6.2003

 • קווים מנחים לקביעת שליטה וניהול, חוזר מ"ה 4/2002 מיום 3.3.2002, תוספת 1 לחוזר מ"ה 4/2002 מיום 31.3.2016

 • Limited Liability Company - L.L.C., חוזר מ"ה 3/2002 מיום 18.2.2002

 • קריטריונים למתן אישור מקדמי למשקיעים תושבי חוץ בקרנות הון סיכון, ה"ב 24/2001 מיום 23.12.2001

 • הליכי הסכמה הדדית באמנות למניעת כפל מס - נוהל הגשת בקשה והטיפול בה, ה"ב 23/2001 מיום 16.12.2001

 • סיווג הכנסה מעסקאות בינלאומיות המשלבות תוכנה, חוזר מ"ה 13/2001 מיום 27.12.2001

 • היחידה למיסוי בינלאומי – הקמה ודרכי פעולה, ה"ב 5/2001 מיום 28.2.2001

 • סיכול תכנוני מס המבוססים על אמנות למניעת כפל מס, ה"ב 3/2001 מיום 22.5.2001