לוגו אלכס שפירא ושות׳

ההוראות המקצועיות

רשויות המס נוהגות להוציא הוראות מקצועיות שמטרתן להבהיר כיצד יש לפרש, ליישם ולבצע את הוראות דיני המס ואת ההלכות אשר נפסקו על-ידי בתי-המשפט.

הוראות אלו מפורסמות באתר האינטרנט של רשוּת המסים בישראל והן מואגדות במסגרת קובץ הפרשנות לפקודת מס-הכנסה (החבק) ובקובץ הפרשנות לחוק מס שבח מקרקעין (חבק מס שבח) – לפי העניין. בנוסף, מתפרסמים חוזרים מקצועיים על-ידי הנהלת אגף המכס ומס ערך מוסף (תאמ"ו).

להוראות המקצועיות של רשויות המס אין תוקף משפטי מחייֵב. בהתאם, הן אינן מחייבות את הנישום ואין בהן כדי לכבול את ידיו של בית-המשפט מלהביע פרשנות שונה של החוק.

להלן רשימת ההוראות המקצועיות העיקריות בנושא תגמול עובדים ובכירים:

מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח, חוזר מ"ה 5/2017 מיום 12.6.2017

רכישת מניות בהלוואה בשעבוד (הלוואת Non Recourse), חוזר מ"ה 11/2003 מיום 14.7.2003

הרפורמה במס הכנסה – הקצאת מניות ואופציות לעובדים (סעיף 102 לפקודה), חוזר מ"ה 3/2003 מיום 11.3.2003, נספחים לחוזר מ"ה 3/2003 מיום 11.3.2003