לוגו אלכס שפירא ושות׳

הרחבת דרישות הדיווח לחברות רב-לאומיות | נקודות זיכוי לעולה חדש

הרחבת דרישות הדיווח לחברות רב-לאומיות

היום (5.7.2022) פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 261), התשפ״ב-2022 ("תיקון 261") (קישור לתיקון 261).

בגדרו של תיקון 261, הורחבו דרישות התיעוד והדיווח במחירי העברה וכן נוסף סעיף 85ג לפקודת מס הכנסה (שכותרתו "דיווח ישות-אם בקבוצה רב־לאומית") הקובע חובת דיווח לחברת אם בקבוצה רב–לאומית שהיא תושבת ישראל.


נקודות זיכוי לעולה חדש

כידוע, סעיף 35 לפקודת מס הכנסה קובע, כי בחישוב המס של עולה יובאו בחשבון 4.5 נקודות זיכוי בשנה וחצי הראשונה מעלייתו לישראל, שתי נקודות זיכוי בשנה שלאחר מכן ונקודת זיכוי אחת בשנה שלאחר מכן.
עוד נקבע בסעיף, כי הזיכוי יינתן לשנת מס שכולהּ או חלקהּ נמצאת בתקופת חודשי הזכאות, לפי מספר החודשים שהעולה היה בישראל באותה שנה, ובפעם הראשונה שנעשה לעולה; ואם העולה ביקש זאת, לא תובא במניין חודשי הזכאות תקופת היעדרות רצופה מהארץ שאינה פחותה משישה חודשים ואינה עולה על שלוש שנים. 

בעניין זה, נבקש לעדכנכם, כי לצד תיקון 261, פורסם היום (5.7.2022) ברשומות גם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 262), התשפ״ב-2022 ("תיקון 262") (קישור לתיקון 262).

בגדרו של תיקון 262, הוארכה תקופת הזכאות לנקודות זיכוי בשנה ונקבע, כי בשנה הראשונה מעלייתו לישראל יהיה עולה זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת.
זאת, רטרואקטיבית מיום 1.1.2022 ("יום התחילה") לגבי הכנסה שהופקה או נצמחה למי שנעשה עולה לראשונה ביום התחילה ואילך.