לוגו אלכס שפירא ושות׳

טיוטת תיקון לתקנות CRS

מבוא

כידוע, CRS* הינו תקין אחיד, שפותח על-ידי ה-OECD, לאיסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים של תושבים זרים לצורך קיום חילופי מידע למטרות אכיפת מס בין מדינות, אשר על פיו ייאסף מידע פיננסי אודות תושבים זרים על-ידי המוסדות הפיננסיים ויועבר לרשות המוסמכת במדינה (בדרך כלל רשות המס) לצורך העברתו למדינות התושבוּת של בעלי החשבונות, באופן אוטומטי ועל בסיס שנתי.

* Common Reporting Standard.

בחודש מאי 2014 הצהירה מדינת ישראל, במסגרת מפגש מועצה במעמד שרים שהתקיים ב-OECD (ביחד עם 50 מדינות נוספות) כי תפעל ליישום מהיר של התקן ולשם כך תדאג לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים בדין הפנימי.
בחודש אוקטובר 2014 הודיעה מדינת ישראל כי היישום של חילופי מידע אוטומטיים בהתאם לסטנדרט יחל בסוף 2018.
ואילו בחודש יולי 2016, אישרה הכנסת את תיקון 227 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון), ובו תשתית חוקית לחילופי מידע אוטומטיים.

במבזק מס' 1773 מיום 10.2.2019 דיווחנו על פרסום תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע"ט-2019 ("תקנות CRS") המבוססות על התקן ובעקבותיהן המוסדות הפיננסיים יצטרכו לזַהוֹת לקוחות שהם תושבים זרים לצורכי מס ולהעביר מידע על חשבונות שבבעלותם, המוחזקים באותם מוסדות פיננסיים, לרשות המסים, לשם העברתם למדינת מושבם (קישור לתקנות CRS).
עוד דיווחנו, כי רשות המסים פרסמה את רשימת המדינות המשתתפות ורשימת המדינות בנות הדיווח אליהן ישראל תעביר מידע במסגרת התקן (קישור לרשימה).

בהמשך לכך, דיווחנו במסגרת מבזק מס' 1892 מיום 27.12.2020 על פרסום תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 ("הוראת השעה") (קישור להוראת השעה) המאריכות את המועדים המנויים בתקנות 6(ג)(1) ו-7(ה) לתקנות CRS.

טיוטת התיקון לתקנות CRS

בדוח שפרסם ה-*Global Forum בחודש דצמבר 2020 על התשתית המשפטית בישראל צוינו מספר פערים.

* Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.
גוף זה פועל תחת ארגון ה-OECD ואחראי, בין היתר, על בחינת יישום הוראות תקן ה-CRS במדינות השונות. בשנת 2020 ערך ה-Global Forum ביקורת עמיתים לבחינת התשתית המשפטית ליישום ה-CRS בכל המדינות שהתחייבו ליישם את ה-CRS ובכללן מדינת ישראל.

שני הפערים המהותיים ביותר שהוצגו בדוח הם חוסר בהוראה מפורשת בתקנות CRS לשמירת מסמכים ותיעוד פעולות ששימשו לסיווג חשבון כחשבון בר-דיווח וחוסר בתקנות CRS בהוראה אנטי-תכנונית שמאפשרת למנהל רשות המסים לקבוע כי ניתן להתעלם מפעולה או מהסדר שמטרתם העיקרית היא התחמקות מדיווח לפי תקנות CRS.

לאור האמור, פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ובדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים) (תיקון מס' 1), התשפ"ב-2022 ("טיוטת התקנות"), בגדרהּ מוצע לתקן את תקנות CRS, בהקשר לשני פערים אלו.

להורדת טיוטת התקנות, לחצו כאן.