לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק לתיקון 230 לחוק הביטוח הלאומי

על רקע התפשטות נגיף הקורונה והמשבר הכלכלי שהביא לשיעורי אבטלה גבוהים, תוקן חוק הביטוח הלאומי במסגרת תיקון 216* ולאחר מכן במסגרת תיקון 225** והורחבו עילות הזכאות לדמי אבטלה כך שנפרשה רשת ביטוח האבטלה הנוגעת למבוטחים נוספים שלא היו זכאים קודם.

* חוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020 ("תיקון 216") (קישור לתיקון 216).
** חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה), התשפ"א-2021 ("תיקון 225") (קישור לתיקון 225).

במסגרת תיקון 225, שהחליף את הוראת-השעה שנקבעה במסגרת תיקון 216, נקבע כי תוקפה של הוראת-השעה הוא עד 31.3.2022 והיא תחול על גמלאות המגיעות בעד התקופה שמיום 1.7.2021 ועד ליום 31.12.2021.*

* נזכיר, כי המוסד לביטוח לאומי פרסם את חוזר מס' 1471, בגדרו מפורטים השינויים בדמי אבטלה הָחל מחודש יולי 2021 לאור תיקון 225 (קישור לחוזר).

במסגרת אותו תיקון 225 נקבע, כי במהלך התקופה כאמור יראו את דמי האבטלה כהכנסת עבודה או ממשלח-יד לעניין קצבאות נכות כללית, אזרח ותיק, שאירים, הבטחת הכנסה ומזונות, ובהתאם לכך קצבאות אלו תקוזזנה בדומה לקיזוז של שכר עבודה ולא ייעשה קיזוז בְּשל דמי האבטלה כפי שהיה בעבר (קיזוז מַקל).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 230) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (קישור להצעת החוק), בגדרהּ מוצע לקבוע מחדש את הוראת-השעה בעניין הגדרת דמי האבטלה כהכנסה מעבודה או ממשלח-יד, וזאת לתקופה נוספת.