לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטוח לאומי חברות משפחתיות

במבזק מס' 1938 מיום 6.10.2021 דיווחנו על פרסום פסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בעניין נחושתן ואח' בנושא החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות בגין הכנסות חברה משפחתית.*

* למַעבר למבזק האמור, לחצו כאן.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר (חוזר מס' 1486) ובו הנחיות לחיוב בדמי ביטוח תוך הבחנה בין השנים 2008–2013, 2014–2017 ו-2018 ואילך ותוך שצוין כי הקפאת פעולות האכיפה שניתנו בתיקים שבהם יש חובות חברה משפחתית תבוטל ותישָלח למבוטח הודעה בהתאם.
במסגרת החוזר נכללה גם התייחסות לשני "מקרים חריגים": האחד, חברה משפחתית שלהּ הכנסה חייבת מעסק או משלח-יד (ראו סעיף-קטן 4.2 לחוזר); והשני, חברה משפחתית שצברה הפסדים לצורכי מס (ראו סעיף-קטן 4.3 לחוזר).

יצוין, כי החוזר מַפנה (הן בסעיף 3 והן בסעיף-קטן 4.2) לחוזר 1438, אך למיטב ידיעתנו לא רק שחוזר 1438 עוסק בנושא אחר (התיישנות) (קישור לחוזר) אלא שעד היום המוסד לביטוח לאומי לא פרסם חוזר שעניינו בחברות משפחתיות.

עוד יצוין, כי החוזר נעדר התייחסות לכך שביום 7.11.2021 הגיש משרדנו עתירה לבית-המשפט העליון (בשבתו כבית-המשפט הגבוה לצדק) בשם 37 עותרים (המהווים את חלק הארי של המערערים בעניין נחושתן ואח'לביטול פסק-הדין של בית-הדין הארצי.*

* בג"ץ 7504/21 נחושתן ואח' נ' בית הדין הארצי ואח'. עתירה נוספת לביטול פסק-הדין של בית-הדין הארצי הוגשה לבית-המשפט העליון בשם מר גד אנג'ל (שהוא אחד המערערים הנוספים בעניין נחושתן ואח') ביום 21.11.2021 (בג"ץ 7983/21).

עוד יצוין, כי בכוונת המוסד לביטוח לאומי לגְבות דמי ביטוח מהכנסות חברה משפחתית משנת 2018 ואילך למרות שמדובר בחיוב רטרואקטיבי,* על כל המשתמע מכך. 

* נזכיר, כי בעקבות הגשת התובענות לבית-הדין האזורי אשר נדונו במאוחד בעניין נחושתן ואח', המוסד לביטוח לאומי חזר בו מעמדתו המעודכנת והודיע כלאחר יד, כי בכוונתו לדרוש דמי ביטוח בגין הכנסותיהן של חברות משפחתיות שהופקו בשנת 2018 ואילך. אלא מאי, הודעה זו פורסמה רק בחודש נובמבר 2019 וממילא אנו סבורים, כי המל"ל מנוּע מלדרוש דמי ביטוח בגין התקופה שקָדמה לפרסום כאמור.

לבסוף, נציין, כי המוסד לביטוח לאומי עתיד לפרסם חוזר בנושא סעיפים 3(ט1) ו-62א לפקודת מס הכנסה (חוזר מס' 1487).
מובן שנעדכנכם בנושא לאחַר שנוסחו הסופי של החוזר יפורסם.