לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות: ניכוי מס במקור בגין פעילות תושבי-חוץ בישראל; יחסי שליחוּת ולא נאמנות

מחלקת מיסוי בינלאומי שבחטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות:

ניכוי מס במקור בגין פעילות תושבי-חוץ בישראל – החלטת מיסוי מס' 8801/21 (קישור להחלטה)

העוּבדות הרלבנטיות:
חברה א' ("המבקשת") היא חברה לתועלת הציבור, תושבת ישראל, הפועלת בתחום החינוך במגמה להַדק את הקשר בין התפוצות לישראל.
המבקשת מַפעילה פרויקטים חינוכיים ומִגוון תוכניות ("התוכניות") בקֶרב צעירים יהודים ממדינות שונות המגיעים לישראל על-מנת להכירה וכן לחזק את זיקתם לארץ וחשיפתם לחברה בישראל.
במסגרת אחת התוכניות, המבקשת מאפשרת למשתתפים, תושבי חוץ ("המשתתפים"), להמשיך ולעבוד במהלך שהותם בארץ עבוּר מעסיקיהם תושבי-החוץ ("המעסיקים") במסגרת התוכנית ("התוכנית").
התוכנית תכלול פעילויות שונות שמטרתן חיזוק הקשר של המשתתפים עם ישראל, כגון: טיולים במקומות שונים, הרצאות בנושא היהדות, סדנאות ומפגשים שונים, כאשר במהלך התוכנית המשתתף יוכל לעבוד עבור מעסיקו בימי חול.
התוכנית כוללת מספר מחזורי פעילות ("מחזורי הפעילות") בשנה קלנדרית כשבכל מחזור פעילות צפויים להשתתף עשרות צעירים.
תנאי התוכנית הינם כדלקמן: (א) המעסיק לא שולח את המשתתף להשתתף בתוכנית, אלא המשתתף הוא זה שיוזם את השתתפותו בתוכנית; (ב) בכל מחזור פעילות של התוכנית, לא משתתפים יותר מ-5 משתתפים העובדים אצל אותו מעסיק; (ג) ככלל, משך כל מחזור פעילות לא יעלה על 30 ימים; (ד) לגבי כל מחזור פעילות לא היו עובדים מאותו מעסיק אשר עבדו בישראל במהלך 90 ימים שקָדמו למועד תחילת המחזוֹר, למעט עובדי נציגות בישראל כמפורט בסעיף (ו) להלן; (ה) המעסיק לא מממן את הוצאות שהייתו של המשתתף, לרבות הוצאות לינה, העמדת משרד או מבנה לצורך עבודתו, הוצאות נסיעה לישראל וממנה וכו'; (ו) ככלל, למעסיק אין נציגות כלשהי בישראל, או, לחילופין, במידה שיש לו נציגות בישראל, עבודת המשתתף לא תהיה בזיקה לנציגות הקיימת בישראל או לפעילות הנציגות כאמור, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות עבודה עבוּר נציגות של כל חברה קשורה למעסיק; (ז) המשתתף לא עובד עבוּר מעביד ישראלי הן במישרין והן בעקיפין, ולא מקבל ממנו הוראות; (ח) המשתתף לא עוסק בפעילות שיווק בישראל; (ט) המשתתף מתחייב במס על עבודתו במדינת תושבותו והמעסיק ינכה את המס הנובע מהכנסתו והמשתתף ישלם מס במדינת תושבותו, בהתאם להוראות הדין במדינת תושבותו; ו-(י) המשתתפים אשר מגיעים לישראל והמעסיקים הינם תושבי מדינות שיש בינן לבין ישראל אמנה למניעת כפל-מס.

ההחלטה:*

* במסגרת ההחלטה נקבעו מגבלות ותנאים נוספים שלא פורסמו.

יינתן פטוֹר מניכוי מס במקור בגין שכר עבודה המשולם למשתתפים בידי מעסיקים בגין שהותם בישראל במסגרת התוכנית.
זאת, בכפוף לקבלת שלוש הצהרות מהצדדים (מהמבקשת, מהמעסיקים ומהמשתתפים) כמפורט בסעיף-קטן 3.2 להחלטה.
 

יחסי שליחוּת ולא נאמנוּת – החלטת מיסוי מס' 5594/21 (קישור להחלטה)

העוּבדות הרלבנטיות:
פעילותה העיקרית של חברה X, חברה פרטית תושבת ישראל ("החברה"), היא פיתוח מערכות בתחום הפיננסי.
החברה מעוניינת בהקמת תשתית עסקית במדינה Z באמצעות חברה מקומית תושבת מדינה Z ("חברה Z") לשם מתן שירותים ללקוחות מקומיים.
חברה X אינה פועלת במדינה Z ומעוניינת משיקוליה שמניות חברה Z יוחזקו בעבורה בידי חברה תושבת מדינה Y ("חברה Y") אשר עִמה יש למדינת ישראל אמנה למניעת כפל-מס ("האמנה").
החברה מחזיקה במלוא הון מניותיה של חברה Y הרשומה כמוסד כספי במדינה Y והינה חברה פעילה ומועסקים בה עובדים.
היות שהחברה אינה מעוניינת שיִדעו על זהותה כבעלת מניות בחברה Z או בחברה Y, החברה העבירה את החזקתה במניות חברה Y ליחיד תושב ישראל בעל אזרחות זרה ("הנאמן") אשר יחזיק בעבורה במלוא הון מניות חברה Y בנאמנות.
בשנת 2018 נחתם הסכם נאמנות בין החברה לבין הנאמן, שלפיו: הנאמן יירשם במדינה Y כמחזיק במלוא הון מניות חברה Y ברשם החברות המקומי; הנאמן יחזיק עבוּר החברה במניות, בדיבידנדים ובריביות שיתקבלו; הנאמן יממש זכויות הצבעה בהתאם להוראות החברה ובעבורה; הנאמן יעביר לחברה מיידית כל טענה, דרישה ותקשורת נוספת שתתבצע הקשורה למניות אותן הוא מחזיק בנאמנות; והחברה משחררת את הנאמן מכל חבות שתיווצר בגין ביצוע הוראות ההסכם או כתוצאה מפעולה שבוצעה על ידיו בעקבות הוראה מהחברה.
הנאמן והחברה רשאים להפסיק את ההתקשרות ביניהם לאלתר.
במקרה של פטירת הנאמן או הפסקת ההתקשרות, ההחזקה במניות חברה Y חוזרות להיות מוחזקות בידי החברה.
הנאמן אינו בעל "מניות מהותי" (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה) או "בעל שליטה" (כהגדרת מונח זה בסעיף 32(9) לפקודה) בחברה, אינו מורשה חתימה או מיופה כוח בחשבונות חברה Y, אינו עצמאי ואינו רשאי להפעיל שיקול דעת בקבלת החלטות. ההחלטות מתקבלות על-ידי החברה, לרבות החלטה על חלוקת דיבידנד לחברה.
הנאמן אינו נהנה מפירות הפעילות והוא מוּנה לתפקיד רק כדי שהחברה לא תזוהה כבעלת המניות בחברה Y.
כלל ההכנסה והרווחים יועברו לחברה וידוּוחו על ידיה.
החברה מדַווחת על החזקתה כבעלת מניות בחברה Y בדיווחיה לרשות המסים ובדוחות הכספיים.

ההחלטה:*

* במסגרת ההחלטה נקבעו מגבלות ותנאים נוספים שלא פורסמו.

על היחסים בין הנאמן לחברה בנוגע להחזקה במניות חברה Y לא תחולנה הוראות פרק רביעי 2 לפקודה. לעניין זה, החברה לא תיחשב ליוצר או נהנה והנאמן נשוא ההחלטה לא ייחשב כנאמן לצורך הוראות פרק רביעי 2 לפקודה, אלא כשליח של החברה, וכנגזר מכך, חובת הדיווח לפי סעיף 131(א)(5ב) לפקודה לא תחול לגביו.
כלל ההכנסה והרווחים שיתקבלו בידי הנאמן יועברו לחברה וידוּוחו על ידיה בשנה בה התקבלו או נצמחו.
החברה תדַווח על החזקתה בחברה Y בהתאם להוראות כל דין ויראו בחברה כבעלת המניות בשיעור 100% בחברה Y לכל דבר ועניין (לרבות לעניין שליטה וניהול או לעניין חנ"ז בהתאם לפקודה).
לעניין זיכוי ממס זר ככל שיידרש בגין מיסי חוץ בידי הנאמן בכובעו כשלוח של החברה, ובכפוף להוראות האמנה, גובה הזיכוי יהיה הנמוך שבין שיעור המס הקבוע באמנה לבין הוראות הדין הפנימי במדינה Y ולבין סכום המס ששולם בפועל לרשויות המס במדינה Y.
הוראות החלטת המיסוי תחולנה כל עוד הנאמן הינו תושב ישראל בהתאם להוראות הפקודה וכל עוד לא חל שינוי בשיעורי ההחזקה של החברה בחברה Y במישרין או בעקיפין. כמו-כן, הוראות ההחלטה תחולנה כל זמן שלא פָּסק הנאמן להיות נאמן בנאמנות מכל סיבה שהיא, כאשר לעניין זה, יראו בהסבת או העברת תפקידו כנאמן לאדם או לחבר-בני-אדם אחר, כהפסקת היותו של הנאמן כנאמן בנאמנות.
במסגרת ההחלטה לא נבחן נושא השליטה והניהול בחברות הזרות בקבוצה ולא נבחנה שאלת היותה של מי מבּין החברות הזרות בגֶדר חנ"ז בהתאם לפקודה.