לוגו אלכס שפירא ושות׳

תקנות פחת מואץ בעקבות נזקי האלימות

פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי בחודש מאי 2021) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטת התקנות).

בגדרהּ של טיוטת התקנות מוצע לקבוע פחת מואץ בשיעור 100% ("פחת מואץ") על ציוד שנרכש חֵלף נכס אשר ניזוק באירועי האלימות שהתרחשו ברחבי ישראל בתקופה שמיום 10.5.2021 ועד ליום 21.5.2021 ("התקופה הקובעת").
זאת, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

 1. מנהל רשות המיסים החליט שמדובר בנישום שזכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עֵקב מעשה אלימות בתקופה הקובעת לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), התשע"ה-2014 (קישור לתקנות);
 2. הנזק גרם להפסקת פעילות בעסק לתקופה של 7 ימים או יותר;
 3. הנישום רכש ציוד כהגדרתו בסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961* חֵלף הנכס שנגרם לו הנזק והוא זכאי בגינו לניכוי בעד פחת ("הציוד");
  * "ציוד" מוגדר באותו סעיף כ"מכונות, מיתקנים, רהיטים ורכוש אחר המשמשים או מיועדים לשמש ציוד לעסק, רכב רשום או חייב ברישום על פי פקודת התעבורה, כלי שיט וכלי טיס, בריכות מים המיועדות בעיקרן לשחיה ומבנים ארעיים".
 4. אין מדובר בציוד שנרכש מקרוב כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה ("קרוב"), ברכישה ללא תמורה, ברכישה לפי סעיף 85 לפקודה או ברכישה שחלו הוראות חלק ה2 לפקודה;
 5. העלות המצטברת של כל הציוד שהנישום תבע בעדו פחת מואץ על-פי התקנות המוצעות אינה עולה על 1,000,000 ש"ח;*
  * אין זה ברור האם חריגה תביא לשלילת הזכות לפחת המואץ לגבי כל הציוד או רק לגבי סכום החריגה. 
 6. יום הרכישה של הציוד אירע בתקופה שתחילתה ביום 10.5.2021 וסיומה ביום 31.12.2021;
 7. הציוד הֵחל לשַמש בישראל בייצור הכנסה בתוך 6 חודשים מיום רכישתו;
 8. הציוד מופעל בישראל.

על-פי טיוטת התקנות, שיעור הפחת של 100% נתון לבחירתו של הנישום ובלבד שסך כל הפְּחָת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.
עוד נקבע בטיוטה, כי במכירת ציוד לקרוב לאחַר שנתבע בעדו פחת מואץ, בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש-הקרוב יהיה אפס.