לוגו אלכס שפירא ושות׳

הנחיית דיווח לצורך FATCA בהיעדר מספר TIN

במבזקים מיום 16.7.2016 ומיום 7.8.2016 דיווחנו אודות פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 227), התשע"ו-2016 (קישור לתיקוןותקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), התשע"ו-2016 ("התקנות"(קישור לתקנות), בגדרן נקבעו מספר הוראות לצורך יישום הסכם ה-FATCA שנחתם ביוני 2014 בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב.*

* נזכיר, כי במסגרת הסכם זה, התחייבה ממשלת ישראל להורוֹת לגופים פיננסיים ישראליים החייבים בדיווח לבדוק חשבונות המתנהלים אצלם ולהעביר לרשות המיסים מידע על אודות חשבונות של לקוחות המוחזקים באופן ישיר או עקיף בידי אזרחי ארה"ב ותושביה וכן התחייבה כי רשות המסים תעביר את המידע האמור לרשויות המוסמכות בארה"ב.

הוראות התיקון והתקנות מחייבים גוף פיננסי ישראלי לכלוֹל בדיווחי ה-FATCA את מספר ה-TIN* של בעל החשבון המדוֹּוח, כאשר תקנה 8 לתקנות מחייבת את הגוף הפיננסי לבצע כל שביכולתו לאתֵר את מספר ה-TIN.

* Taxpayer Identification Number.

עד כה, אפשרו האמריקאים לדַווח 9 אותיות גדולות ככל שהגוף הפיננסי לא מצליח להשיג את מספר ה-TIN ולדַווח עליו. עם זאת, הָחל מהדיווח בגין שנת 2020, פיתח ה-IRS סדרת קודים שבהם ניתן למלא את שדה ה-TIN במקום בו הגוף הפיננסי לא הצליח להשיגו.

נבקש לעדכנכם בדבר פרסום הנחייה בעניין זה של החטיבה המקצועית של רשות המסים.
למַעבר להנחייה, לחצו כאן