לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא שינוי מבנה

מחלקת שינויי מבנה בחטיבה המקצועית שברשות המסים פרסמה 4 החלטות מיסוי חדשות:

  • החלטת מיסוי מס' 4325/21 (קישור להחלטה) שעניינה במיזוג של חברת הזנק פרטית וחברה ציבורית שביצעו בעבר החלפת מניות;

  • החלטת מיסוי מס' 6359/21 (קישור להחלטה) שעניינה במיזוג בדרך של החלפת מניות (כאמור בסעיף 103כ לפקודה) של שתי חברות ציבוריות (אֵם ובת) בתמורה למזומן או מניות, כאשר לאחַר שינוי המבנה, ובמסגרת הצעת רכש מלאה בדרך של הצעת רכש חליפין (כמשמעותן בחוק החברות ובתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000) תהפוך החברה הנעברת לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה הקולטת;

  • החלטת מיסוי מס' 7108/21 (קישור להחלטה) בגדרהּ אוּשר סיוּוגה של חברה פרטית, שאליה הועברו מחברה אחרת זכויות בנכסים שונים הקשורים לפעילות הטכנולוגית בה עָסקה החברה המעבירה, כחברה עתירת מחקר ופיתוח לעניין תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994;

  • החלטת מיסוי מס' 7581/21 (קישור להחלטה) שעניינה בפיצול אנכי של נכסים והתחייבויות של חברה פרטית הקשורים לפעילות הייצור שלה לתוך חברה פרטית נוספת אשר בבעלותה המלאה.