לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר בנושא נטל הראיה לגבי מחירי העברה

פורסם חוזר מס הכנסה מספר 1/2020 בנושא "מחירי העברה - סעיף 85א(ג) לפקודה" (קישור לחוזר).

בגדרו של החוזר – המבטל ומחליף את סעיף -קטן 2.5 לחוזר מס הכנסה 3/2008 שעניינו במחירי העברה – מובהר, בי היתר, כי אין די בעבודת חקר שוק כדי להעביר את נטל הראיה בקשר לעוּבדות עליהן מתבססת העבודה האמורה; וכי ככל שהעוּבדות עצמן במחלוקת, חובת הראיה להוכיחן תוטל על הנישום.
בנוסף, מצוין בחוזר, כי במקרה בו עבודת החקר שהוגשה אינה ניתנת לביקורת בְּשל מסמכים חסרים ואלה נדרשו על-ידי פקיד-השומה מהנישום ולא הומצאו, ייקָבע כי הנישום לא עמד בתנאי סעיף 85א ותקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 ("התקנות"); וכי אם לא הוגשה עבודת חקר או שהוגשה אך היא אינה עומדת בדרישות הסעיף והתקנות, לא יידרש פקיד-השומה לערוֹך עבודת חקר בהיקף דומה לזה הנדרש מהנישום אלא תיערך שומה לפי מיטב השפיטה (כאשר המסמכים שהוגשו על-ידי הנישום, על אף שלא עמדו בדרישות עבודת החקר, יכולים לשַמש את פקיד-השומה בעריכת השומה כאמור, שתיערך בהתאם לעיקרון Arm's Length).
עוד מצוין בחוזר, כי במקרה בו לא הוגשה עבודת החקר על אף שנדרשה או שהוגשה אך אינה מקיימת את תנאי הסעיף, יהיו שמורות לפקיד-השומה מלוא הסנקציות על-פי דין ובכללן קנס גירעון לפי סעיף 191 לפקודה ובאישור מחלקת מחירי העברה.