לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא פיצול; תיק עיזבון במשרד השומה

פורסמה החלטת מיסוי 4259/20 (החלטת מיסוי בהסכם) (קישור להחלטה).

עניינה של החלטה זו בחברה פרטית תושבת בישראל העוסקת הן במתן שירותי משרד ("הפעילות הרגילה") והן בפעילות מחקר ופיתוח הקשורה לפעילות הרגילה ("פעילות המו"פ").
בכוונת החברה להעביר ביום 31.12.2018 את כלל פעילות המו"פ ("הפעילות המועברת") לחברה חדשה ("החברה הקולטת") אשר הוקמה במיוחד לצורך כך ואשר תוחזק במלואה על-ידי החברה, כאשר ההעברה תכלול את כל הנכסים, הזכויות וההתחייבויות הקשורים לפעילות המו"פ ("הפיצול").

במסגרת ההחלטה נקבע, כי הפיצול עומד בתנאים המפורטים בסעיף 105ג(א)(1) ו-(5) לפקודת מס הכנסה וכי מועד שינוי המבנה יהיה ביום 31.12.2018.
בנוסף, ניתן אישור להעברת העובדים המועברים בפיצול ולרצף זכויותיהם בהתאם להוראות סעיפים 105ח(א) ו-103טז לפקודה.


תיק עיזבון במשרד השומה

הבוקר פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 11/2019 (קישור להוראה).

במסגרת ההוראה מפורטים הכְּלָלים הנוגעים להחלת סעיפים 120(ג)–(ה) לפקודת מס הכנסה* ולטיפול בפתיחת תיק עיזבון, לאחַר פטירתו של הנישום ובנסיבות בהן יורשי המנוח אינם ידועים לרשות המסים, כולם או מקצתם ו/או לא ידוע לרשות המסים שיעור חֵלקם בעיזבון ו/או שקיימת מחלוקת בין היורשים לגבי נכסי העיזבון.**

* סעיפים אלה קובעים כדלקמן:
"(ג) היו היורשים או אחדים מהם או חלקיהם בהכנסות העזבון, כולם או מקצתם, בלתי ידועים, ישלם הנציג האישי החוקי של הנפטר מתוך העזבון מס בשיעור של 40% על חשבון המס המגיע מהיורשים על ההכנסה של העזבון.
(ד) הוראות סעיפים 174 - 181 יחולו לגבי תשלום על חשבון המס לפי סעיף קטן (ג) בשינויים המחוייבים לפי הענין.
(ה) לאחר חלוקתה של הכנסת העזבון וצירופה להכנסתו של כל יורש, יקוזז המס ששולם כאמור על ידי הנציג האישי החוקי כנגד המס על הכנסתם של היורשים לפי חלקו של כל אחד מהם בהכנסות העזבון.
(ו) לענין סעיף זה, 'הנציג האישי החוקי' – לרבות יורש, מנהל העזבון, המוציא לפועל של צוואת הנפטר וכל אדם הרשאי, על פי דין או על פי החלטה של בית משפט, לטפל בנכסי העזבון."
** במצב בו פרטי היורשים וחלקם בירושה ידועים לרשות המסים, על משרד השומה לפעול על-פי הכְּלָלים הנהוגים כיום ולפתוֹח תיקים לכל אחד מהיורשים לגבי חֵלקו בירושה.