לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא העברת מניות מחברה זרה

פורסמה החלטת מיסוי מס' 3629/19 (קישור להחלטה).

עניינה של ההחלטה בחברה פרטית תושבת ישראל ("החברה") המוחזקת במלואה על-ידי חברה פרטית שהתאגדה במדינה זרה ("חברת האם")* ואשר בבעלות יחיד תושב ישראל ("בעל המניות").

* לא צוין בהחלטה האם חברת האם נחשבת ל"תושב חוץ" כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה.

פרט להחזקותיה במניות החברה, לחברת האם אין פעילות ו/או נכסים כלשהם ולא נצברו לה רווחים כלשהם ממועד ייסודה (רווחים שחולקו לחברת האם הועברו על-ידיה באופן מיידי לבעל המניות).
בכוונת החברה, חברת האם ובעל המניות לבצע שינוי מבנה בגדרו חברת האם תעביר את כל מניותיה בחברה לחברה חדשה תושבת ישראל אשר תוקם על-ידי בעל המניות במיוחד לצורך שינוי המבנה ותהיה בבעלותו המלאה ("החברה האחות"). זאת, על-מנת לאפשר יצירת מבנה החזקות משפטי נוח לניהול החברה תחת חברה ישראלית.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי שינוי המבנה לא יחויב במס בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה ותקנה 1(1) לתקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ"ד-1994.
זאת, בכפוף לתנאים והסייגים המנויים בסעיף 3 להחלטה (ראו גם את הצהרות הצדדים המנויות בסעיף-קטן 1.9 להחלטה).