לוגו אלכס שפירא ושות׳

קביעת השווי בהקצאה פרטית

לפני מספר ימים ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין שילוני (קישור לפסק-הדין).

הגם שעניינו של פסק-הדין בשאלה האם הנפקת מניות פרטית לבעל שליטה בחברה ציבורית יכולה להתבצע לפי שווי השוק של המניה בבורסה, וזאת מבלי לבצע הערכת שווי, ראינו לנכון לעדכנכם בנושא, וזאת לאור ההשלכות העקיפות שעשויות להיות לו גם בהקשר לסוגיות מס.

בתמצית, נציין, כי במסגרת פסק-הדין קבע השופט ב' ארנון, כי מחיר השוק הוא מחיר ראוי והוגן בהקצאה פרטית של מניות ואין חובה לבצע הערכת שווי* עוֹבר להקצאה ובלבד שזו אושרה כדין על-ידי דירקטוריון החברה, ועדת הביקורת והאסיפה הכללית.

* לפי שיטת ה-DCF. ראו לעניין זה, ע"א 12/01212 עצמון נ' בנק הפועלים בע"מ; רע"א 12/222 קיטאל החזקות ופיתוח בינלאומי נ' בע"מ נ' ממן.