לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא הפחתת הון

פורסמה החלטת מיסוי (החלטה בהסכם) מס' 6853/19 (קישור להחלטה).

עניינה של ההחלטה בחברה פרטית תושבת ישראל המוחזקת במלואה על-ידי חברה זרה ("חברת האם") ואשר צברה הפסדים ויתרת עודפים שלילית.
החברה הגישה לבית-המשפט בקשה (לפי הוראות סעיף 303 לחוק החברות) לבצע חלוקה שלא מקיימת את "מבחן הרווח" (כמשמעותו בסעיף 302 לחוק) ("הפחתת ההון") תוך שצוין כי ברשותה מספיק מזומנים כדי לבצע את הפחתת ההון.
בית-המשפט אישר את הבקשה.

במסגרת ההחלטה, נקבע, כי בהתאם לעוּבדות המתוארות בסעיף 1 להחלטה (ראו לעניין זה גם את האמור בסעיף-קטן 1.7 להחלטה), ובין היתר לאור העובדה כי חברת האם מחזיקה במלוא הון המניות של החברה, הפחתת ההון תסוּוג כהחזר השקעה בידי חברת האם.
עוד נקבע, כי סכום הפחתת ההון שייחשב כהשבה של עלות המניות יהיה הסכום שלגביו הגישה החברה בקשה להפחתת הון, וזאת עד לגובה המחיר המקורי של המניות שנרכשות בחזרה; וכי יתרת הסכום שתתקבל אצל חברת האם, העולה על המחיר המקורי האמור, ככל שתהיה כזו, תיחשב כולה כרווח הון.