לוגו אלכס שפירא ושות׳

מכירת נכס בידי חברה משפחתית – זהירות!

כידוע, הכנסתה החייבת והפסדיה של חברה משפחתית נחשבים להכנסתו או הפסדו של החָבר הנישום* ("הנישום המיַיצג"), כאשר שיעורי המס שיחולו יהיו בהתאם לאופיָה של ההכנסה.**

* לחָבר הנישום ייחשב החָבר שהוא בעל הזכות לחֵלק הגדול ביותר ברווחים בחברה, או החָבר שהחברה ציינה בבקשתה לפקיד-השומה, שהוא אחד מבעלי הזכויות לחלקים השווים והגדולים ביותר ברווחים בה ואשר הסכמתו בכתב צורפה לבקשה האמורה.

ואילו חלוקת רווח ההון כדיבידנד לבעלי המניות בחברה המשפחתית אינה חייבת במס, שכּן רווחים המחולקים מהכנסות חברה משפחתית,* בשנים שהייתה חברה כאמור, יירָאו כאילו לא חולקו, וזאת אף חולקו לאחַר שהחברה חדלה להיחשב לחברה משפחתית.

* המונח "רווחים שחולקו מהכנסות החברה" מוגדר בסעיף 64א(א)(1) לפקודת מס הכנסה כ"רווחים שחולקו מהכנסתה החייבת של החברה בתקופת ההטבה, בתוספת ההכנסה הפטורה ממס, בניכוי הפסדים שנוצרו בחברה בתקופת ההטבה, ובהפחתת המס החל על הנישום בשל ההכנסה החייבת כאמור, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה את הנישום בהתאם".

ככלל, דין רווח הון כדין הכנסה חייבת באין פירוש אחר מפורש או משתמע מהוראות חלק ה או חלק ה1 לפקודת מס הכנסה,* ועל-כן רווח הון ממכירת מניות נסחרות שנבע לחברה משפחתית ייוחס לנישום המיַיצג והאחרון יחויב בגינו במס רווחי הון בשיעורים החָלים על רווח הון כאמור בידי יחיד.**

* סעיף 89(א) לפקודת מס הכנסה.
** לרבות חבות במס נוסף.

ברם, לא כך יהיו פני הדברים אם מדובר בחברה משפחתית שהפכה לכזו במסגרת הוראות-המעבר שנקבעו בתיקון 197 לפקודת מס הכנסה* ואשר תמכור נכסים אשר היו בבעלותה ביום 31.12.2013.

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, ס"ח 116, 153 (תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה) ("החוק").

במה דברים אמורים?

במסגרת אותו תיקון נקבע, כי חברה תוכל לבקש להפוֹך לחברה משפחתית בתוך שלושה חודשים לאחַר התאגדותה. כלומר, חברה שלא תבקש להפוֹך לחברה משפחתית בתוך שלושה חודשים ממועד התאגדותה כאמור, לא תוכל לעשות זאת לעולם.
עם זאת, במסגרת סעיף 42(ג) לחוק נקבעה הוראת-מַעבר, הקובעת כדלהלן: "חברה שערב יום התחילה [1.8.2013] חבריה היו בני משפחה שלפי סעיף 76(ד)(1) לפקודה רואים אותם כאדם אחד (בסעיף קטן זה – חברה משפחתית), אך לא הגישה עד המועד האמור בקשה לפקיד השומה לפי אותה רישה כנוסחה ערב יום התחילה, רשאית להגישה לפקיד השומה בתוך ארבעה חודשים מיום התחילה, ובלבד שמתקיימים בה התנאים שבסעיף 64א(א) לפקודה, כנוסחו לאחר תיקון 197..."

כלומר, על-פי הוראת-המַעבר, חברה שהתאגדה לפני 1.8.2013 יכולה הייתה לבקש באופן חד-פעמי להפוֹך לחברה משפחתית, ובלבד שהתקיימו כל התנאים שנקבעו לעניין זה.

היה והתקיימו מלוא התנאים האמורים, החברה הפכה לחברה משפחתית הָחֵל בשנת-המס 2014 ואילך.

ואולם, לגבי חברה כזו תחולנה ההוראות המיוחדות שנקבעו בסעיף 42(ג)(4) לחוק* ולפיהן כאשר החברה המשפחתית תמכור נכסים** שהיו בבעלותה ביום 31.12.2013, יחויב הנישום המיַיצג במס על רווח הריאלי שנצמח עד למועד האמור בשיעור השולי הגבוה ביותר!

* וכך קובעת הוראת-המַעבר בנושא מיסוי רווח הון:
"(4) מכרה החברה המשפחתית נכסים שהיו בבעלות החברה ביום הסיום, יחויב הנישום במס בשיעור כמפורט להלן:
(א) על רווח ההון הריאלי כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום הרכישה עד יום הסיום לבין התקופה שמיום הרכישה ועד יום המכירה (בפסקה זו – רווח הון ריאלי עד יום הסיום) – מס בשיעור הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה;
(ב) על ההפרש שבין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון הריאלי עד יום הסיום – מס בשיעור הקבוע בסעיף 91(ב)(1) או (2), לפי העניין."
** עניינה של הוראת-המַעבר ב"נכסים" שהיו בבעלות החברה ביום 31.12.2013 ולכן היא אינה חלה, לכאורה, על זכויות במקרקעין בישראל שמכירתן כפופה להוראות חוק מיסוי מקרקעין.