לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא מחירי העברה

פורסמה החלטת מיסוי 3006/19 (קישור להחלטה) .

עניינה של החלטה זו בחברה תושבת ישראל שהוקמה על-ידי יישות תושבת מדינה זרה העוסקת בפעילות ציבורית, מוחזקת על-ידי תושבים זרים ופטורה ממס במדינת תושבותה.
החברה הישראלית מספקת ליישות הזרה שירותים שונים ולה משרד בישראל ו-3 עובדים.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי שיטת מחירי ההעברה בגין מתן השירותים בין החברה הישראלית ליישות הזרה היא שיטת שיעור הרווחיות בהתאם לתקנה 2(א)(2)(א) לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 ושיעור הרווח התפועלי שנקבע הינו 10% מסך כל ההוצאות הישירות והעקיפות.
עוד נקבע, כי לחברה לא תיווצרנה הוצאות מימון מעל 10% מסך הרווח התפעולי על-פני תקופת האישור (האישור ניתן לתקופה של שלוש שנים); וכי ההכנסה החייבת של החברה תיקָבע בכל שנה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והוראות כל דין החָל בישראל, בכפוף לאמור בהחלטה.