לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא שינוי מבנה

פורסמה החלטת מיסוי מס' 6687/18 (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בפיצולה של חברה פרטית כך שאחת משתי פעילויותיה העסקיות תועבר לחברה חדשה, וזאת בפטוֹר ממס לפי סעיף 105א(1) לפקודת מס הכנסה ותוך שמועד הפיצול יהיה (בהתאם להוראות סעיף 103א1(ב) לפקודה ולחוזר מס הכנסה 6/2018) ביום 31.3.2018; ומיד לאחר מכן, יעבירו בעלי המניות את החזקותיהם בחברה ובחברה החדשה לחברת החזקות חדשה בתמורה להקצאת מניות, וזאת בפטוֹר ממס לפי סעיף 104ב(א) לפקודת מס הכנסה ומבלי שההעברה כאמור תהווה הפרה (בהתאם לסעיף 105י1 לפקודה).