לוגו אלכס שפירא ושות׳

התייחסות רשות המסים לעדכון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)

במבזק מיום 6.5.2018 דיווחנו אודות פרסום כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשע"ח-2018 ("התיקון"(קישור לתיקון).
נזכיר, כי כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982 ("הכּללים") עוסקים במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על-ידי מעסיקם לתקופות ארוכות. קבוצה משמעותית שהכּללים חלים עליה הינה עובדי הנציגויות הישראליות בחו"ל (שגרירים, שליחים וכו'); וכי עד לתיקונם, העניקו הכּללים הטבת בדרך של ניכוי הוצאות בגין דיור, טיפול רפואי וחינוך. בנוסף, הכּללים קבעו חישוב מס מיוחד (מדרגות מס דולריות), שיָצר במקרים רבים חיוב מס גבוה בהשוואה לחיוב המס בישראל. זאת, הן לאור השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל לאורך השנים והן לאור השינויים במיסוי היחיד שהביאו לירידה בנטל המס על יחידים בישראל.
עוד נזכיר, כי במסגרת התיקון – שתחילתו נקבעה, ככלל,* רטרואקטיבית מיום 1.1.2018 ואילך – נקבעו, בין היתר, השינויים הבאים: השוואת חישוב המס לפי הכּללים לחישוב המס הרגיל בישראל (מדרגות מס ונקודות זיכוי); עדכון סכומי ההוצאות המותרות בניכוי (דיור ושכר לימוד); ביטול ההוראה המקלה הקובעת שווי רכב מופחת ל"עובד הבכיר"; והארכת משך התקופה המינימלית הנדשת לשהייה בחו"ל בגינהּ יחולו הכּללים מ-4 חודשים** ל-8 חודשים.
* אך ראו סעיף 13(ב) לכללים.
* ראו לעניין זה ע"מ 31912-12-11 הרמן-זמל פרוייקטים בע"מ נ' פקיד שומה חדרה (30.6.2014) (קישור לפסק-הדין).
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסם מסמך בנושא התיקון על-ידי רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים (קישור למסמך).
תשומת לבכם, בין היתר, לסעיף 8 למסמך האמור שעניינו בטפסים ודיווח.