לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכון להנחיות ביחס לנוהל גילוי מרצון

במבזק מיום 12.12.2017 דיווחנו אודות פרסום הנוהל החדש להליך גילוי מרצון (קישור לנוהל החדש).
כזכור, המדובר בהוראת שעה עד ליום 31.12.2019 למעט האפשרות לבצע גילוי מרצון אנונימי שתהיה בתוקף רק עד ליום 31.12.2018.
במסגרת הנוהל החדש פורטו התנאים להליך הגילוי מרצון, אופן החלתו, פירוט הדרך להגיש בקשה אנונימית, מסלול מקוצר לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח,* סייגים לגבי קיזוז הפסדים ושימוש בזיכויים וכן סייגים לחסינות המוקנית מפני הליך פלילי.
* במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות, למעט בקשות אשר עומדות בתנאי "מסלול מקוצר" והוגשו אנונימית ובהחלטת מנהל המשרד האזורי המטפל בבקשה בְּשל עמידתה ביֶתֶר התנאים כאמור לעיל נקבע כי זו תועבר לטיפול במסלול המקוצר על כל המשתמע מכך.
 
בהמשך לכך, דיווחנו במבזק מיום 18.2.2018 אודות פרסומה של הוראה מקצועית בנושא הנוהל החדש (קישור להוראה), הבאה להבהיר את דרכי הטיפול בבקשות המוגשות דרך שלושת המסלולים האפשריים על-פי הנוהל החדש (דהיינו: המסלול הרגיל, המסלול האנונימי והמסלול המקוצר) יחד עם תהליכי העבודה הנלווים לטיפול בבקשות במשרדי השומה.
במסגרת המבזק האמור התייחסנו למספר נקודות בהוראה המקצועית ובכלל זאת לסעיף-קטן 1.4 להוראה שלפיו "מומלץ" שהמיַיצג יחתום על טופס "אימות הדיווח על הון והכנסות פסיביות מחשבון בנק בחו"ל לצורך טיפול בבקשה לגילוי מרצון" המצורף כנספח א' להוראה ויאשר שם כי אימֵת את נתוני ההון וההכנסות הנכללות במסגרת הבקשה לגילוי מרצון מול אסמכתאות מתאימות.
 
בעניין זה נבקש לעדכנכם, כי בעקבות פניותיהן של הלשכות המקצועיות, פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים (קישור להודעה) לפיה הוחלט על ביטול האפשרות למילוי טופס המיַיצג (כאמור באותו סעיף-קטן 1.4 להוראה המקצועית) והנספח מכוחו, וזאת עד לגמר בדיקת הנושא עם הלשכות.