לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר מקצועי בנושא גילוי מרצון

במבזק מיום 12.12.2017 דיווחנו אודות פרסום הנוהל החדש להליך גילוי מרצון (קישור לנוהל החדש).
כזכור, המדובר בהוראת שעה עד ליום 31.12.2019 למעט האפשרות לבצע גילוי מרצון אנונימי שתהיה בתוקף רק עד ליום 31.12.2018.
במסגרת הנוהל החדש פורטו התנאים להליך הגילוי מרצון, אופן החלתו, פירוט הדרך להגיש בקשה אנונימית, מסלול מקוצר לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח,* סייגים לגבי קיזוז הפסדים ושימוש בזיכויים וכן סייגים לחסינות המוקנית מפני הליך פלילי.
* במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות, למעט בקשות אשר עומדות בתנאי "מסלול מקוצר" והוגשו אנונימית ובהחלטת מנהל המשרד האזורי המטפל בבקשה בְּשל עמידתה ביֶתֶר התנאים כאמור לעיל נקבע כי זו תועבר לטיפול במסלול המקוצר על כל המשתמע מכך.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר פרסומה של הוראה מקצועית בנושא הנוהל החדש (קישור להוראה), הבאה להבהיר את דרכי הטיפול בבקשות המוגשות דרך שלושת המסלולים האפשריים על-פי הנוהל החדש (דהיינו: המסלול הרגיל, המסלול האנונימי והמסלול המקוצר) יחד עם תהליכי העבודה הנלווים לטיפול בבקשות במשרדי השומה.
תשומת לבכם, בין היתר, לנקודות הבאות שבהוראה המקצועית:
  • על המיַיצג לחתום על טופס "אימות הדיווח על הון והכנסות פסיביות מחשבון בנק בחו"ל לצורך טיפול בבקשה לגילוי מרצון" המצורף כנספח א' להוראה ובו יאשר המיַיצג כי אימֵת את נתוני ההון וההכנסות הנכללות במסגרת הבקשה לגילוי מרצון מול אסמכתאות מתאימות;
  • אי-מתן הקלות לריבית והפרשי הצמדה בגין חוב קרן המס;
  • במקרים בהם מדובר ב"תיקון מהותי" ייחשב מגיש הבקשה כמי שתיקן דו"ח שנתי וכתוצאה מכך ייקבע מועד הגשת הדו"ח למועד הגשת הבקשה לגילוי מרצון ויוטל עיצום כספי/קנס בגין האיחור בהגשת הדו"ח. אם לא יראו במבקש כמי שתיקן את הדוח אלא הגיעו עִמו להסכם שומה ייתכן ויוטל עליו קנס גירעון, בכפוף להוראות סעיף 191 לפקודה (בכל מקרה, לא יוטל קנס גירעון ועיצום כספי בגין אותה בקשה). עם זאת, לפקיד-השומה סמכות להקל או לוותר על הקנסות או העיצומים כאמור בהתאם לשיקולים המנחים המפורטים בסעיף-קטן 1.8 להוראה;
  • בעת שידור שומה בגין גילוי מרצון תוצא שומה חלקית על מַרכיב הגילוי בלבד והדבר יצוין במפורש בטופס ההסכם;
  • נקבעו מקרים בהם לא יוטל מס על הקרן (ראו סעיף-קטן 5.1 להחלטה);
  • התייחסות לגבי הפסדים וזיכוי ממס זר (ראו סעיף-קטן 5.3 להחלטה ובפרט פסקה 5.3.2).

משרדנו, שהינו עתיר ניסיון בתחום הגילוי מרצון, לרבות בהיקפי מס משמעותיים, עומד לרשותכם לביצוע פניות מיידיות.
השירות שמעניק משרדנו נעשה תחת חיסיון עו"ד-לקוח ובאופן דיסקרטי לחלוטין.