לוגו אלכס שפירא ושות׳

חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות חברה משפחתית ובגין הכנסות של תאגיד LLC

כידוע, על-פי הוראות פקודת מס הכנסה, הכנסותיה של חברת צינור (דהיינו, חברת בית וחברה משפחתית) מיוחסות לצורכי מס לבעלי המניות.
ברם, עד לתיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי ("התיקון") (קישור לתיקון), הייחוס האמור לא חל לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות.* כלומר, החיוב בתשלום דמי ביטוח נדחה למועד חלוקת רווחי החברה לבעלי מניותיה.
* ראו דב"ע מט/0-98 המוסד לביטוח לאומי – וייס וכן ע"ע 1117/01 יוסף – המוסד לביטוח לאומי.
בגדרו של התיקון נוספה לחוק הביטוח הלאומי הוראת סעיף 373א, לפיה הכנסה שהפיקה חברת צינור (כמשמעותה לעיל) בשנת-המס תיראה כאילו חולקה בסוף אותה שנת-מס לבעלי המניות בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה.
וכך קובעת הוראה זו: "הפיקה חברה מהחברות המנויות בסעיפים 64 עד 64א1 לפקודת מס הכנסה, לפי העניין, הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, בשנת מס פלונית, יראו את ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת מס לחברי החברה או לבעלי המניות בה, לפי העניין, והכל בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה במועד האמור."
 
במבזק מיום 9.1.2008, כמו גם בספרנו מיסוי שוק ההון, התייחסנו לתיקון וציינו, כי נוסח הוראת סעיף 373א דלעיל בעייתי, שכּן הוא עשוי להביא ליישומה של פרשנות דווקנית-שגויה לפיה יש לחיֵיב את בעלי המניות בחברת הצינור בדמי ביטוח בגין כלל הכנסותיה של חברת הצינור, לרבות הכנסות שאילו היו מתקבלות במישרין בידי בעלי המניות (היחידים) הן לא היו חייבות בדמי ביטוח, כגון: רווחי הון, הכנסות ריבית החייבות במס מוגבל וכו'.

את אשר יגורנו בא:
המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") אכן מחיֵיב בדמי ביטוח את ההכנסות של חברות צינור, וזאת באופן גורף ובהתעלם ממהותן.
עם זאת, עד כה נקט המל"ל בגישה זו רק לגבי התקופה שעד וכולל שנת-המס 2013. במה דברים אמורים?
בעקבות דיונים רבים שהתקיימו בין המל"ל לבין לשכת רואי חשבון בישראל (באמצעות יו"ר ועדת המיסים בלשכה דאז והנשיא הקודם, רו"ח עופר מנירב) הודיעה עו"ד כרמית נאור, סגנית היועץ המשפטי במשרדי המל"ל, כי "אנו מסכימים לקבל את טענותיכם בדבר הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לגבי הכנסות חברה משפחתית אשר הועברו ליחיד"; ותוך שהיא מַבהירה, כי דברים אלה מתייחסים אך ורק למצב בו מדובר בהכנסה שאם הייתה מיוחסת ליחיד הייתה פטורה מתשלום דמי ביטוח לפי החוק, ולכן אותה הכנסה תהיה פטורה גם לחברה המשפחתית.
אלא מאי, במסגרת מכתב נוסף של עו"ד נאור, צוין, כי "החלטתנו זו תהיה בתוקף לגבי שנת המס 2014 ואילך".
כלומר, הגם שהמל"ל מסכים במפורש שאין מקום להשית דמי ביטוח על הכנסות שאינן חייבות מלכתחילה בדמי ביטוח רק מהטעם שהכנסות אלו נצמחו בידי חברה משפחתית, המל"ל מיישם את גישתו זו רק ביחס לשנת 2014 ואילך, וזאת מהטעם שמדובר בהחלתה של "פרשנות משפטית חדשה בסוגיה השנויה במחלוקת" (הכַּוונה לחוות-דעת משפטית פנימית במל"ל).
 
אנו בדעה, כי חיובן של אותן הכנסות בדמי ביטוח שגוי מיסודו וכי יש להגיש תביעה מתאימה לבית הדין האזורי לעבודה.
משרדנו הגיש מספר רב של תביעות בנושא זה לבתי הדין ובעקבות בקשתנו לנשיא בית-הדין הארצי לעבודה התביעות האמורות תידונה במאוחד.
 
ליצירת קשר ישיר בנושא זה עם הח"מ, לחצו כאן.
 
בהמשך לכך נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה ובעקבות תביעה שהגיש משרדנו לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בחודש נובמבר 2014 קיבל המוסד לביטוח לאומי את עמדתנו באשר לשאלת החבות בדמי ביטוח של יחידים המחזיקים בתאגידי LLC.
באותו עניין, דוּבּר ביחיד תושב ישראל המחזיק בזכויות בתאגיד LLC בעל פעילות עסקית שרווחיו יוחסו לבעלי הזכויות בו לצורכי מס אמריקאי. בישראל, ביקש אותו יחיד להחיל את הוראות חוזר מס הכנסה 5/2004 (קישור לחוזר) ובהתאם הוא דיווח על חֵלקו היחסי בהכנסות ה-LLC כהכנסות מעסק בידיו, ובמקביל הוקנה לו זיכוי בגין המס ששולם בארה"ב.
אלא מאי, בעקבות קליטת הדו"ח השנתי, חייב המל"ל את אותו יחיד בדמי ביטוח.
כאמור, אותו יחיד הגיש באמצעות משרדנו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בטענה, כי ייחוס הכנסותיו של ה-LLC ליחיד נעשה לצורכי מס בלבד ולא לעניין החבות בדמי ביטוח.
לאחַר קיום הליך הוכחות בתיק, התקיימה בחודש מרץ 2017 ישיבה בהשתתפות בכירי המל"ל (בהשתתפות הח"מ) ובעקבותיה פנה המל"ל לרשות המסים בבקשה לקבל את עמדתה בנושא. עמדה זו אכן נתקבלה ותמכה בטיעוניו של הח"מ, וכתוצאה מכך הודיע המל"ל לאחרונה כי הוא חוזר בו מעמדתו המקורית בתיק, כך שהתביעה התקבלה במלואה.
 
יתרה מזאת, בעקבות התביעה האמורה, פרסם המל"ל לאחרונה חוזר מקצועי בנושא LLC (קישור לחוזר) לפיו דין הכנסות מ-LLC כדינן של הכנסות מדיבידנד מחברה רגילה הפטורות מדמי ביטוח.