לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון לתקנות ביטוח לאומי שעניינן בפריסת תשלום נוסף המשתלם לעובד

כידוע, במסגרת תקנות הביטח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 ("התקנות") נקבע, בין היתר, כי כאשר עובד מקבל שכר הניתן לו בנוסף לשכר החודשי הרגיל, כגון: בונוס, תשלום בגין ביגוד וכו' ("תשלום נוסף"), ששיעורו 25% או יותר מהשכר החודשי הרגיל של העובד, יצורף תשלום זה לשכר החודש שבּו שולם ולשכר כל אחד מ-11 החודשים שקָדמו לו.*
* אם שיעור התשלום הנוסף נמוך מ-25% מהשכר החודשי הרגיל, הוא יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.
לפריסת השכר כאמור יש, מִטבע הדברים, השלכה הן לגבי דמי הביטוח בו מחויב העובד והן לגבי זכאותו לתשלום גמלאות ובפרט גמלאות מחליפות שכר.
 
בעניין זה נבקש לעדכנכם, כי הבוקר פורסמו ברשומות תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון), התשע"ד-2014 ("התיקון") (קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון נקבע, כי פריסת התשלום הנוסף כאמור לעיל תיעשה אם שיעורו 25% או יותר משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום (ולא מהשכר החודשי הרגיל של העובד).