לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת חוק ההסדרים: אי-החזרת תקרת החבות בדמי ביטוח לאומי לרמתה הקודמת, מיסוי קבוצות רכישה ועוד

פורסמה הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 ("הצעת החוק").

אף כי הוצאו מהצעת החוק שורה ארוכה של תיקונים (שהועברו למסלול חקיקה רגיל), ההצעה עדיין כוללת שורה ארוכה של תיקוני חקיקה מהותיים, ובכלל זאת התיקונים הבאים:

1. אי-החזרת תקרת החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות לרמתה הקודמת

התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי/בריאות תופחת מ-10 פעמים השכר הממוצע במשק ל-8 פעמים השכר הממוצע (לגבי שנת-המס 2011) ול-7 פעמים השכר הממוצע (לגבי שנת-המס 2012).

זאת, למרות שתקרת התשלום הייתה אמורה לחזור ביום 1.1.2011 ל-5 פעמים השכר הממוצע.

2. הקלות מס למשקיעים בחברות עתירות מו"פ ופטוֹר ממס על הכנסה מתמלוגים בידי תושב מוטב

סכום השקעתו של יחיד במניות של "חברת מטרה", עד לגובה של 5 מליון ש"ח, יותר לו בניכוי, בתנאים מסוימים, מכלל הכנסתו בשנת-המס, במשך שלוש שנות-מס ממועד תשלום ההשקעה.

חברה מוטבת/מועדפת הרוכשת "חברה מזכה" תוכל, בתנאים מסוימים, להפחית לצורכי מס את עלות הרכישה לאור חמש שנות-מס ממועד הרכישה.

תושב ישראל שהיה לראשונה לתושב כאמור (עולה חדש) בתקופה 1.1.2011–31.12.2015 או יחיד ששב והיה לתושב ישראל (תושב חוזר) בתקופה האמורה לאחַר שהיה תושב-חוץ במשך שש שנים קצופות לפחות ("תושב מוטב") שהוזמן, בהיותו תושב-חוץ, לעבוד במוסד אקדמי או בבית חולים ("מוסד"), יהיה, בתנאים מסוימים, פטוּר ממס לגבי הכנסתו מתמלוגים המתשלמת מאת חברת יישום שבבעלות המוסד, במשך 5 שנות-מס שתחילתן בשנת-המס הראשונה שבהּ הֵחל לקבל הכנסה כאמור.

יצוין, כי הצעת החוק נעדרת הוראה מתאימה בדבר סעיפי החוק בגדרם תיכללנה שלוש ההוראות דלעיל.

3. הכפפת הזכאות להטבת המס הקבועה בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה (הטבת המס ליישובים) לתנאי, לפיו הנישום הציג בפני פקיד-השומה אישור תושבוּת לצורכי הטבת מס, כמשמעותו בפקודת העיריות, מטעם היישוב המזכה.

4. אי-התרה בניכוי של הוצאות אש"ל (הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו, שהוצאו בין במקום ההשׂתכרות ובין מחוצה לו).

יצוין, כי לאחרונה אישרה ועדת-הכספים של הכנסת את הצעת שר האוצר לבטל את תקנה 2(3) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב–1972, שעניינה הכרה בסכומי ארוחות כהוצאה מותרת, בתנאים הנקובים בה.

5. מתן אפשרות לשינוי סיווּגה של קרן נאמנות חייבת לקרן פטורה, עד 30 יום לפני תחילת שנת-המס.

6. הוראות חדשות לגבי מיסוי קבוצות רכישה

הרחבת הגדרת המונח "עסקת אקראי" שבסעיף 1 לחוק מע"מ, כך שמכירת מקרקעין לקבוצת רכישה (כהגדרתה בהצעה) בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין תיחשב לעסקת אקראי ותחויב במע"מ.

הכפפת מתן אישורי מיסים על-ידי הטאבו במכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה להמצאת אישור ממנהל מע"מ ששולם המע"מ המגיע מהמוֹכר בשל אותה מכירה או שניתנה לו ערובה לתשלום המע"מ במועדו.

הטלת מס רכישה על חברי הקבוצה כאילו רכשו מוצר מוגמר (דירה או מבנה אחר), ולא קרקע.

7. שינוי מהותי ויסודי בשיטת הדיווח והליכי השומה הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין.

8. שינוי מהותי בהוראות החוק לעידוד השקעות הון. זאת, בין היתר, בהתבסס על ממצאי הוועדה שמונתה בתחילת שנת 2010 על-ידי שר האוצר ושר התעשייה המסחר והתעסוקה לבחינת מדיניות הטבות המס והמענקים הניתנים לפי חוק זה.

להורדת הצעת החוק, לחצו כאן.