לוגו אלכס שפירא ושות׳

המבוטחים השונים לעניין החבות בתשלום דמי ביטוח לאומי

הוראות חוק הביטוח הלאומי ותקנות ביטוח לאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971 מַבחינות, לעניין החבות בתשלום דמי ביטוח לאומי, בין מספר סוגי מבוטחים. זאת, כמבואר להלן.

מבוטח שהוא עובד

המונח "עובד" מוגדר בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי כדלהלן: "לרבות בן משפחה, אף אם אין בינו לבין קרובו המעסיקו יחס של עובד ומעביד, ובלבד שהוא עובד במפעל באופן סדיר ובעבודה שאילולא עשה אותה הוא, היתה נעשית בידי עובד; ..."

כלומר, לצד המבחנים הכלליים של יחסי עובד-מעביד, יש לבדוֹק האם המבוטח נחשב לעובד מכוח היותו בן משפחתו של המעביד.

לעובד ייחשב גם מבוטח שחל עליו סעיף 1 לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב–1972. בנוסף, ייחשב לעובד – לעניין פרק טו לחוק הביטוח הלאומי – מי ששכרו נקבע בחוק או בהחלטת הכְּנֶסֶת או על-פיה, ואת החייב בתשלום השכר רואים כמעבידו. זאת, בהתאם לסעיף 334(ב) לחוק הביטוח הלאומי.

מבוטח שהוא עובד עצמאי

בהתאם להגדרת המונח "עובד עצמאי" שבסעיף 1 לחוק הביטוח לאומי, מי שעָסק במשלח-יד והוא אינו נחשב לעובד, כהגדרתו לעיל, ייחשב לעובד עצמאי אם הוא נכלל באחת משלוש החלופות המנויות בהגדרה. זאת, כפועל יוצא ממספר השעות הממוצע בהן עָסק במשלח-ידו ומגובַה הכנסתו החודשית הממוצעת. לעובד עצמאי ייחשב גם מבוטח שחל עליו סעיף 3 לצו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים.

מבוטח שהוא אינו עובד ואינו עובד עצמאי

ביסודו של דבר, למעט הוראות סעיף 4 לצו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, נעדר חוק הביטוח הלאומי הגדרה בדבר מבוטח שאינו עובד ואינו נחשב לעובד עצמאי, כמשמעותם לעיל. עם זאת, נקבעו בחוק הוראות מיוחדות בדבר חבותו של מבוטח כאמור בדמי ביטוח לאומי.

מבוטח שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי

ככלל, אין כל מניעה שאדם יהיה בו זמנית עובד של פלוני ועובד עצמאי.

בדומה למבוטח שהוא אינו עובד ואינו עובד עצמאי, גם מבוטח העונה הן להגדרת "עובד" והן להגדרת "עובד עצמאי" אינו מוגדר במפורש בחוק הביטוח הלאומי. ואולם, לגבי מבוטח מסוג זה נקבעה הוראה ספציפית בתקנה 13 לתקנות ביטוח לאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח).

מבוטח שהוא עובד עצמאי בעל הכנסות נוספות

עד ליום 1.1.2008, נקבעו הוראות מיוחדות לגבי עובד עצמאי שאין עיקר הכנסתו ממשלח-ידו בתקנה 14 לתקנות ביטוח לאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח).

ברם, הָחֵל ביום 1.1.2008 ואילך, בעקבות חקיקת סעיף 371(ב) לחוק הביטוח הלאומי, במסגרת תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי, הפכה תקנה 14 לאות מתה ואין לה עוד משמעות כלשהי. במקביל, נקבעו הוראות חדשות בסעיף 348(א1) לחוק הביטוח הלאומי לגבי מבוטח שהוא עובד עצמאי בעל הכנסות נוספות.

מבוטח שהוא עובד בעל הכנסות נוספות

עניינה של חלופה זו במבוטח העונה להגדרת "עובד" ואינו נחשב ל"עובד עצמאי", אך לצד הכנסתו כעובד נבעה לו הכנסה נוספת.

עד ליום 1.1.2008, מבוטח כאמור היה כפוף להוראות המיוחדות שנקבעו בתקנה 15 לתקנות ביטוח לאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח). ברם, בעקבות תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי והוספת סעיף 371(ב) לחוק, הפכה תקנה זו לחסרת-חשיבות ובמקומה נקבעו הוראות חדשות בסעיף 348(א1) לחוק לגבי מבוטח שהוא עובד בעל הכנסות נוספות.