לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא מוסד קבע

פורסמה החלטת מיסוי 6631/18 (קישור להחלטההעוסקת בשותפוּת זרה הפועלת בתחום ההשקעות ("השותפוּת"). השותף המוגבל היחיד בשותפוּת הינו חברה תושבת-חוץ שאינה תושבת מדינת אמנה המוחזקת על-ידי חברה ציבורית זרה תושבת מדינת אמנה; ואילו השותף הכללי הינו שותפוּת ישראלית שאינה קשורה לשותף המוגבל ואשר השותפים המוגבלים בה הינם תושבי ישראל ויפן. בכוונת השותפוּת להשקיע בחברות הזנק תושבות ישראל או בחברות הקשורות לישראל העוסקות בתחומי הטכנולוגיה וטכנולוגיה עילית, כאשר ההחלטות בגין השקעות אלו תתקבלנה על-ידי ועדת ייעוץ שתמונה על-ידי השותף הכללי והשותף המוגבל ואשר תתכנס בישראל ומחוץ לישראל ("הוועדה"). הוועדה תיעזר בחברת שירותים תושבת ישראל ("חברת השירותים") שתקבל דמי תפעול אשר יחושבו בהתאם להוראות סעיף 85א לפקודת מס הכנסה.
במסגרת ההחלטה נקבע, כי פעילות השותפוּת המבוצעת בישראל באמצעות נציגיה השונים, לרבות באמצעות השותף הכללי, הוועדה וחברת השירותים, תיחשב כפעילות עסקית אשר מניבה הכנסה בישראל כמשמעותה בסעיף 4א לפקודה; ולפיכך תיחשב כהכנסה שהופקה בישראל.
עוד נקבעו בהחלטה מַרכיבי ההכנסה שהופקה בישראל בְּשל פעילותה העסקית של השותפוּת, המבוצעת בישראל.