לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר מקצועי בנושא קביעת מועד מיזוג או פיצול

פורסם חוזר מס הכנסה מס' 6/2018 (קישור לחוזר) המחליף את חוזר מס הכנסה מס' 16/2002 (קישור לחוזר הישן).
 
בגדרו של החוזר נקבע, בין היתר, כי בעקבות תיקון 242 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון) ומכוח סמכות מנהל רשות המסים לפי סעיף 103א1(ב) לפקודה, יתאפשר ביצוע מיזוג סטטוטורי (מיזוג כהגדרתו בחלופה הראשונה להגדרת "מיזוג" בסעיף 103 לפקודה) או פיצול (כמשמעותו בסעיף 105 לפקודה) לא רק בתום שנת-המס, אלא גם בתום כל אחד משלושת הרבעונים בשנה (31.3, 30.6 ו-30.9).
זאת, בכפוף לקיומם של התנאים המנויים בחוזר ובתחולה ביחס למיזוגים סטטוטוריים ופיצולים אשר מועדם הָחל מיום 31.3.2018.