לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר מקצועי והחלטות מיסוי

מיזוג משולש הפכי
רשות המסים פרסמה את חוזר מס הכנסה 3/2018 (קישור לחוזר) העוסק במיזוג משולש הפכי.
 
החלטות מיסוי
פורסמה שתי החלטות מיסוי הרלבנטיות למיסוי רווחי הון:
  • החלטת מיסוי 9932/18 (קישור להחלטה) שעניינה ביחיד המחזיק במלוא הון המניות של חברה פרטית ("החברה המעבירה") המחזיקה במלוא הון המניות של שלוש חברות פרטיות נוספות ("החברות המוחזקות"). לכל אחת מארבע החברות (דהיינו החברה המעבירה והחברות המוחזקות) הכנסה מפעילות עסקית שונה.
  • במסגרת ההחלטה אוּשר שינוי מבנה כפול שיבצע היחיד ללא חבות במס (בכפוף לתנאי ההחלטה): ראשית, היחיד יעביר את מניותיהן של החברות המוחזקות לחברת החזקות חדשה שיקים (חברת אחות לחברה המעבירה) ("חברת ההחזקות"), וזאת בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכסים בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ"ד-1994; ולאחר מכן, ובאופן מיידי, יעביר היחיד את מניותיה של החברה המעבירה לחברת ההחזקות בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה, וזאת כשינוי מבנה נוסף בהתאם להוראות סעיף 105י1 לפקודה (שנוספו בתיקון 242).
  • החלטת מיסוי 3311/18 (קישור להחלטה) שעניינה בשותפוּת של יחידים שהוקמה לטובת ביצוע השקעה בחברת הזנק ("חברת המטרה") בהתאם להוראת השעה* (המכוּנה "חוק האנג'לים") שנקבעה בפרק ז לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (קישור לחוק) ושעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
    * נזכיר, כי על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה המסוּוגת כ"חברת מטרה" תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקורבפריסה על-פני שלוש שנות-מס החֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור. עוד נזכיר, כי רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא זה (חוזר מס הכנסה מס' 12/2011) לפיו, בין היתר, נישום המשקיע במניות חברת מטרה זכאי לנַכּות את ההוצאה בְּשל ההשקעה על-פני שלוש שנות-המס לפי בחירתו, דהיינו המשקיע זכאי לדרוֹש את כל סכום ההשקעה המזַכה כבר בשנת-המס הראשונה לתקופת ההטבה. הכל, בכפוף לתנאים המנויים בחוזר האמור. עוד נזכיר, כי במסגרת המבזק מיום 26.1.2016 דיווחנו אודות פרסומו של חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 ("התיקון") (קישור לתיקון). התיקון קובע מספר שינויים להוראת-השעה ובכללם הוספת מסלול חדש – חלופי למסלול הקיים – אשר מעניק את אותה הטבת מס למשקיעים ב"חברה מתחילה", תיקון והוספת מספר הגדרות שתחולנה לעניין שני המסלולים, הכללת שותפוּת של יחידים בגֶדר משקיע הזכאי להקלות המס ועוד. ואילו במסגרת המבזק מיום 27.4.2017 דיווחנו אודות פרסום חוזר מקצועי המתייחס לתיקון (חוזר מס הכנסה 2/2017) וכותרתו "התרת השקעה מזכה במניות חברה מתחילה וחברת מטרה על ידי משקיע כהוצאה – תוספת לחוזר מס הכנסה מס' 12/2011 שעניינו התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה על ידי היחיד כהוצאה".
    במסגרת ההחלטה נקבע,* כי הוראת השעה תחול על כל אחד מהשותפים על-פי חלקו בגין ההשקעה המזכה במניות חברת המטרה (המוחזקות על-ידי השותפוּת), וזאת בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה.
    * קביעה זו עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף-קטן 11.2 לחוזר 12/2011 שהוזכר לעיל.