לוגו אלכס שפירא ושות׳

דיבידנד בין-חברתי שמקורו ברוחי שערוך – האם חייב במס?; החלטת מיסוי בנושא החלפת מניות

פסק-הדין בעניין אם.סי.אל קניון דרורים
הותר לפרסום פסק-הדין מיום 8.1.2018 של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין אם.סי.אל. קניון דרורים בע"מ.
המערערת היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל בחודש ינואר 2008 והעוסקת בייעוץ ושיווק בתחום הנדל"ן.
בחודש אוקטובר 2009 רכשה המערערת מניות וזכויות לרכישת מניות של חברת קניון דרורים בע"מ ("חברת-הבת") – שהינה הבעלים של זכויות החכירה בנכס המקרקעין שעליו מצוי קניון דרורים ושל כ-51% מזכויות החכירה של תקנת הדלק הסמוכה לקניון – וכך הפכה לבעלים של 50% מחברת-הבת.
תמורת המניות והזכויות שרכשה, שילמה המערערת 26 מיליון ש"ח.
בדוח הכספי לשנת 2008, יישמה חברת-הבת לראשונה תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), ובכללם תקן מס' 40, ושִערכה את המקרקעין בהתאם למודל שווי הוגן בסך מצטבר של כ-35 מיליון ש"ח.
בחודש דצמבר 2009 חילקה חברת-הבת על חלוקת דיבידנד שמקורו, בין היתר, ברווחי השערוך.
המשיב, פקיד-שומה פתח-תקווה, חִייב במס את אותו חלק מהדיבידנד שמקורו ברווחי השערוך. מכאן הערעור.
 
בית-המשפט, מפי השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
לאחַר שניתח את המסגרת הנורמטיבית הרלבנטית ובכלל זאת את פסק-הדין בעניין פרל (ע"א 8500/10), קבע השופט סטולר, כי רווחי השערוך אינם מהווים "הכנסה" לצורך חישוב "ההכנסה החייבת" של חברת-הבת ולכן גם לא שולם בגינם מס על-ידיה. בהתאם, קבע השופט סטולר, כי אין להחיל על המערערת את ההטבה הגלומה בהוראות סעיף 126(ב) לפקודה, וכנגזר מכך, הכנסתה מהדיבידנד שחילקה חברת-הבת חייבת במס.
השופט סטולר המשיך והתייחס להוראות סעיף 100א1 לפקודת מס הכנסה, שנוספו במסגרת תיקון 197 לפקודה וטרם נכנסו לתוקף (בהיעדר תקנות), תוך שהוא דוחה את טענת המערערת כי עצם הצורך בחקיקת אותן הוראות מוכיחה כי עד לחקיקתן חלוקת רווחי שערוך אינה חייבת במס בידי החברה המקבלת.
 
נזכיר, כי עמדת פקיד-השומה, כפי שהתקבלה על-ידי בית-המשפט, באה לידי ביטוי בעמדה חייבת בדיווח מס' 1/2016.
 
החלטת מיסוי חדשה
פורסמה החלטת מיסוי 3838/18 (קישור להחלטה) העוסקת בבקשה לביצוע העברת מניות חברה פרטית לתוך שלד בורסאי שצבר הפסדים לצורכי מס ("החברה הקולטת") בתמורה להקצאת מניות, וזאת בפטוֹר ממס על-פי הוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה (כנוסחן לאחַר תיקון 242 לפקודה).
במסגרת ההחלטה, אושרה הבקשה בכפוף למספר תנאים וסייגים ובכלל זאת מחיקת ההפסדים לצורכי מס שהיו לחברה הקולטת טרם ביצוע החלפת המניות.