לוגו אלכס שפירא ושות׳

עתירה לביטול הוראות ה-FATCA

במבזק מיום 16.7.2016 דיווחנו אודות פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 227), התשע"ו-2016 (קישור לתיקון), בגדרו נקבעו מספר הוראות לצורך יישום הסכם ה-FATCA שנחתם ביוני 2014 בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב (בו התחייבה ממשלת ישראל להורות לגופים פיננסיים ישראליים החייבים בדיווח לבדוק חשבונות המתנהלים אצלם ולהעביר לרשות המיסים מידע על אודות חשבונות של לקוחות המוחזקים באופן ישיר או עקיף בידי אזרחי ארה"ב ותושביה וכן התחייבה כי רשות המסים תעביר את המידע האמור לרשויות המוסמכות בארה"ב) ולצורך חתימה על הסכמים נוספים לחילופי מידע.
 
ביום 23.12.2015, ועוד לפני חקיקת תיקון 227, הגישו העותרות, עמותת רפובליקנים מחו"ל בישראל (ע"ר) ורינת שרייבר, עתירה לבית-המשפט העליון (בשבתו כבית-משפט כבוד לצדק) נגד ששה משיבים (ממשלת ישראל, הכנסת, שר האוצר, בנק ישראל, המפקח על הבנקים ומשרד האוצר) אשר תוקפת פעולות שונות שנעשו על-ידי רשויות השלטון בישראל ביחס לחוק ה-FATCA בהקשר לאפשרויות יישומו בארץ והעלו לגביהן טענות שונות. 
בעקבות הנחיית בית-המשפט העליון, הגישו המשיבים תגובה מקדמית בה נטען, כי יש לדחות את העתירה על הסף, בין היתר, בְּשל העובדה שבאותה העת נדונה בכנסת הצעת החוק לתיקון 221 לפקודה (שלימים התקבלה, בשינויים מסוימים, כתיקון 227).
מאוחר יותר, הגישו העותרות בקשה לתיקון העתירה נוכח חקיקתו של תיקון 227 והתקנת תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), התשע"ו-2016 ("תקנות היישום"). בד בבד, הגישו העותרות בקשה דחופה למתן צו ביניים כנגד כניסתו לתוקף של התיקון.
בית-המשפט העליון לא ראה מקום להוציא צו ביניים כנגד כניסתו לתוקף של התיקון, אך הורה כי יוּצא צו ביניים ("צו הביניים") האוסר על פתיחת מערכות המחשב הישראליות בפני רשויות המס האמריקניות לצורך העברת המידע המבוקש אליהן, וזאת טרם הדיון שיתקיים בעתירה. בנוסף, בית-המשפט העליון נעתר לבקשת העותרות להקדמת הדיון והציע להן להגיש עתירה מתומצתת ומעודכנת ולבחון האם ראוי לבקש לצרף משיבים נוספים לעתירתן.
בהתאם, העותרות הגישו בקשה לצרף את איגוד הבנקים בישראל ואת איגוד חברות הביטוח בישראל כמשיבים נוספים לעתירה וכן הגישו מסמך קצר המסכם את עיקרי טענותיהן.
בְּשל הצורך בהכרעה מהירה, נוכח מועד כניסתו לתוקף של תיקון 227 עם פרסומן של תקנות היישום ברשומות ביום 4.8.2016, התקיים דיון בעתירה ביום 12.9.2016 ובתומו ניתן פסק-דין (קישור לפסק-הדין) בו נקבע, כי העתירה נדחית (ללא צו להוצאות) וכי הנימוקים יינתנו בנפרד. עוד נקבע, כי צו הביניים יבוטל, בכפוף להבהרת המשיבים כולם כי לא יימסר מידע לידי הרשויות האמריקאיות לגבי מי שחשבונו סוּוג כבר-דיווח וטרם עברו 30 ימים מעת שהודע לו על כך, או לגבי מי שנמסרה לו הודעה כאמור, אך העלה השגות לגבּיה – כל עוד לא ניתנה לו תשובה על השגתו.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסם פסק-דין נוסף בעתירה, מפי ההרכב שדן בה (המשנה לנשיאה ח' מלצר, הנשיאה (בדימ') מ' נאור והשופט מ' מזוז) ובו הנימוקים (קישור לפסק-הדין).