לוגו אלכס שפירא ושות׳

היטל עובדים זרים – האם נוגד אמנת מס?

המבקשות, חמש חברות המעסיקות עובדים זרים שהינם תושבי ואזרחי סין בענף הבנייה, חויבו על-ידי המשיבים (פקיד-שומה אשקלון ופקיד-שומה באר-שבע) בהיטל לפי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003.
לטענת המבקשות, ההיטל האמור מהווה אפליה אסורה לפיה הוראות האמנה למניעת כפל-מס בין ממשלת ישראל לבין ממשלת סין ועל-כן הגישו המבקשות ליחידה למיסוי בינלאומי שברשות המיסים בקשה לקיום נוהל הסכמה הדדית לפי הוראות האמנה בעניין הפרת איסור האפליה שבאמנה (בקשה נוספת הוגשה לרשות המיסים הסינית, וזאת על-ידי שניים מהעובדים וכן על-ידי מספר חברות נוספות).
ביום 22.10.2017 פנו המבקשות לבית-המשפט המחוזי על-מנת שיֹוֹרה על הקפאת ההליכים עד למיצוי הליכי ההסכמה ההדדית בין המדינות, בהתאם לאמנה.
ביום 4.12.2017 התקבלה תשובת היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים לבקשה, בגדרה הִחליטה הרשות לדחות את הבקשה, וזאת הן מחמת שיהוי בהגשת הבקשה, שכּן כל החברות היו מוּדעות להיטל וחויבו בתשלומו לפני למעלה משלוש שנים, והן מחמת נימוקים לגופו של עניין.
ביום 7.12.2017 קבע בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע (השופט ג' גדעון), כי אין להיעתר לבקשה. על החלטה זו הגישו המבקשות בקשה לבית-המשפט העליון לקבלת רשות ערעור ולצדה בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית-המשפט המחוזי.
 
בית-המשפט העליון, מפי השופט ד' מינץ, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).
לדבריו, מקרה זה אינו נמנה בין אותם מקרים חריגים בהם שוכנע בית-המשפט כי דחיית הבקשה לערער על "החלטה אחרת" תשפיע באופן מכריע על זכויות הצדדים או תוביל לניהולו של הליך מיותר או שגוי מיסודו.
השופט מינץ הוסיף וציין, כי הגם שסעיף 196 לפקודת מס הכנסה מַקנה עדיפוּת להוראות האמנה על-פני הדין הפנימי, אין בכך משום חיוב להקפאת ההליך בכל מקרה שבו מתבצעת פנייה לקיום הליכי הסכמה הדדית. 
עוד ציין השופט מינץ, כי הפנִייה לרשות המיסים הסינית נעשתה חודשים רבים לאחַר הגשת הערעורים ולכן לעת הזאת לא נמצא כי הֶמשך בירור ההליך לפני בית-המשפט המחוזי עשוי לגרום נזק כלשהו למבקשות; וכי יש רגליים מוצקות לסברה כי הסוגיה הוכרעה זה מכבר לגופו של עניין בפסק-הדין בעניין בוכריס (בג"ץ 2587/04).
לבסוף, התייחס השופט מינץ לטענת המבקשות בדבר בזבוז המשאבים וקבע, כי דווקא הקפאת ההליך בשלב זה היא שתוביל לבזבוז כאמור ולשיבוש מהלך הדיון, מה גם שהמבקשות מעסיקות עובדים גם ממדינות נוספות ולא רק מסין כך שממילא תוצאות הליכי ההסכמה ההדדית לא ייַתרו את ההליך ביחס לחֵלק מעובדי המבקשות.