לוגו אלכס שפירא ושות׳

העברת מניות לפי סעיף 104ב לפקודה

במבזק מיום 6.8.2017 דיווחנו אודות פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז–2017 ("החוק"(קישור לחוק), בגדרו נקבעו מספר תיקונים בהוראות חלק ה'2 לפקודה (המסדירות את התנאים שבהם שינויי מבנה דוגמת מיזוג חברות, פיצול חברות והעברת נכסים לחברה תמורת מניות בה לא יחויבו במס) שמטרתם להגמיש את המגבלות החלות על מתן הקלוֹת המס ובכלל זאת מתן אפשרות רחבה יותר לכניסת משקיעים לחברה ולמימוש זכויות וכן מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי החטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה שעניינה בהעברת מניות לפי סעיף 104ב(א) לפקודה, כנוסחו לאחַר אותו תיקון 242.
 
עניינה של ההחלטה בשני יחידים המחזיקים בשיעורים שווים במלוא מניותיה של חברת החזקות שהקימו לפני מספר שנים ואשר מחזיקה בשיעורים שונים במניותיהן של שלוש חברות שלהן פעילות עסקית בתחום הרפואי. בנוסף, מחזיק כל אחד מהמעבירים בשיעור של 35% ממניותיה של חברה ד', העוסקת אף היא בפעילות עסקית בתחום הרפואי.
במסגרת ההחלטה נקבע, כי היחידים זכאים להעביר את מלוא החזקותיהם בחברה ד' לחברת ההחזקות בהתאם להוראות סעיף 104ב(א) לפקודה. זאת, בכפוף לתנאים והמגבלות המנויים בהחלטה.