לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא שינויי מבנה; מכירת מניות לאחַר מיזוג; יום המכירה בהסכם עם תנאי מַתלה

החלטות מיסוי בנושא שינויי מבנה
המחלקה המקצועית ברשות המסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות בנושא שינויי מבנה:
  • עניינה של ההחלטה האחת (החלטת מיסוי 1063/17) במיזוג והעברת עובדים של שתי שותפויות רשומות, תושבוֹת ישראל לצורכי מס, שלהן פעילות עסקית באותו תחום והכפופות לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, אשר יחידות ההשתתפות שלהן רשומות למסחר בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב.
  • ההחלטה השנייה (החלטת מיסוי 2306/17) דנה במספר יחידים אשר העבירו לפי סעיף 104ב(א) לפקודה את החזקותיהם המשותפות בתיק ניירות-ערך הכולל מניות נסחרות של חברות א' ב' ו-ג' לחברה חדשה אשר בבעלותם המשותפת; ומספר חודשים לאחַר ההעברה האמורה – דהיינו, בניגוד לתנאי המשכיות ההחזקה בנכס המועבר (ולענייננו – תיק ניירות-הערך) לתקופה של שנתיים לפחות – עתידה החברה למכור חלק ממניות חברה א'.
    נקבע בהחלטה, כי הוראות סעיף 104ז(ב) לפקודה
    (המחילות לעניין זה ובשינויים המחויבים את הוראות סעיף 103י לפקודה שעניינן בהפרת תנאי הפטוֹר ממס במיזוג) תחולנה ביחס לכלל מניות א' (לרבות מניות חברה א' שלא נמכרו), וזאת לאור סעיף 104ב(ג)(1) לפקודה הקובע כי יש לראות בזכויות בחברה אחת כנכס אחד. 
    עוד נקבע, כי הוראות סעיף 104ז(ב) לא תחולנה ביחס למניות חברות ב' ו-ג'.
פסק-הדין בעניין ישראלי
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין אייל ישראלי וסמדר מושקוביץ.
המערערים היו בעלי מניות בחלקים שווים בשלוש חברות שהוקמו בשנים 1987, 1997 ו-2001 ("שלוש החברות") ומוזגו בדרך של החלפת מניות בשנת 2006 עם חברה רביעית שיוסדה בשנת 1973 על-ידי מקס קרן שמניותיו הועברו בחלקים שווים לבניו, אבי וגיל. כך, בעקבות העִסקה, הועברו מניותיהם של המערערים בשלוש החברות לחברה הרביעית ("החברה הקולטת") בתמורה להקצאת מניות בחברה זו ("המניות המוקצות").
עם חתימת הסכם המיזוג, פנו המערערים למנהל רשות המסים בבקשה לקבל אישור, כי המיזוג עומד בתנאי סעיפים 103ג ו-כ לפקודת מס הכנסה.
הבקשה אושרה וניתנה החלטת מיסוי המאשרת את המיזוג כאירוע פטוּר ממס תוך שנקבע בה, בין היתר, כי במכירה עתידית של המניות המוקצות בחברה הקולטת, מחירן המקורי ייקָבע בהתאם להוראות סעיף 103ו לפקודה ויום רכישתן יהיה יום מועד המיזוג, אך לעניין חישוב רווח ההון הריאלי עד המועד הקובע יהיה יום הרכישה של המניות המוקצות יום הרכישה של המניות המועברות כפי שהיה בידי בעלי המניות המעבירים.
בחודש אוקטובר 2010 התקשרו המערערים בהסכם למכירת כל מניותיהם בחברה הקולטת (המניות המוקצות) לגיל. באותו מועד, התקשרו המערערים עם גיל בהסכם נוסף למכירת מניות שהחזיקו בשתי חברות נוספות ("הסכמי המכר בחברות הנוספות").
בחודש נובמבר 2010 חתמו המערערים וגיל על מסמך המכוּנה על-ידם תוספת להסכמי המכר של המניות והסכמי המכר בחברות הנוספות ולפיו על גיל (הקונה) להסיר את מלוא הערבויות שהמערערים ערבו לטובת החברות כלפי צדדים שלישיים וכי הסרת הערבויות כאמור הינה בבחינת תנאי מַתלה להסכמי המכר.
בין המערערים לבין המשיב התגלעו שתי מחלוקות:
האחת – כיצד יש לחשב את החבות במס רווחי הון במכירת מניות החברה הקולטת ובכלל זאת את עלות המניות והרווחים הראויים לחלוקה: האם יש לייחִס את מלוא התמורה בין כל ארבע החברות המעורבוֹת
(כטענת המערערים) או שמא רק בין שלוש החברות (כטענת המשיב); והאם יש לכלוֹל בגדר הרווחים הראויים לחלוקה גם את הרווחים שנצברו בחברות קודם למיזוג, וזאת בשים לב להוראות הקבועות בכללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד למועד המיזוג), התשנ"ה-1995.
השנייה – מהו יום המכירה של המניות? האם במועד החתימה על הסכמי המכר (כטענת המשיב) או שמא במועד בו סולקו הערבויות שנתנו המערערים לחברות (כטענת המערערים).
 
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופט ר' סוקול, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).