לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר מ"ה 3/2017 – יישום הסכם ה-FATCA

במבזק מיום 16.7.2016 דיווחנו אודות פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 227), התשע"ו–2016 (קישור לתיקון), בגדרו נקבעו מספר הוראות לצורך יישום הסכם ה-FATCA ולצורך חתימה על הסכמים נוספים לחילופי מידע.
 
ואילו במבזק מיום 7.8.2016 התייחסנו לפרסום תקנות מס הכנסה (יישום הסכם פטקא), התשע"ו–2016 ("התקנות"(קישור לתקנות).
התקנות מַסדירות את יישום הסכם ה-FATCA שנחתם ביוני 2014 בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב (בו התחייבה ממשלת ישראל להורות לגופים פיננסיים ישראליים החייבים בדיווח לבדוק חשבונות המתנהלים אצלם ולהעביר לרשות המיסים מידע על אודות חשבונות של לקוחות המוחזקים באופן ישיר או עקיף בידי אזרחי ארה"ב ותושביה וכן התחייבה כי רשות המסים תעביר את המידע האמור לרשויות המוסמכות בארה"ב) ולפיהן על הבנקים ושאר הגופים בישראל לזַהות את בעלי החשבונות שהינם אזרחי ארה"ב או תושבי ארה"ב לצורכי מס ולהעביר לרשות המיסים בישראל עד ה-20.9.2016 מידע על בעלי החשבונות והיתרות בחשבונותיהם המתייחסים לשנים 2014 ו-2015.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום חוזר מס הכנסה 3/2017 בנושא "יישום הסכם ה-FATCA" (קישור לחוזר) הכולל הבהרות למוסדות הפיננסיים בישראל, ליחידים וליישויות אשר בבעלותם חשבונות פיננסיים בישראל לגבי יישום הסכם ה-FATCA.