לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוזר מקצועי נוסף לגבי הקלוֹת המס החדשות למשקיעים בחברות עתירות מו"פ

במבזק מיום 27.6.2011 (קישור למבזק) התייחסנו לפרסום חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א–2011 (קישור לחוק), שכָּלַל (במסגרת פרק ז לחוק האמור) הוראת-שעה (המכוּנה "חוק האנג'לים") שעניינה, בין היתר, בתמרוץ יחידים המשקיעים בחברות ישראליות עתירות מחקר ופיתוח המצויות בשלב הראשוני של הפעילות ("שלב ה-Seed").
על-פי הוראת-השעה, עלות ההשקעה בחברה המסוּוגת כ"חברת מטרה" תותר למשקיע כהוצאה כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על-פני שלוש שנות-מס החֵל בשנת-המס שבה סכום ההשקעה שולם בפועל לחברה ("תקופת ההטבה"). זאת, בכפוף למספר תנאים וסייגים שנידונו במבזק האמור.
 
בהמשך לכך, דיווחנו ביום 26.10.2011 אודות פרסום חוזר מקצועי של רשויות המס בנושא זה (חוזר מס הכנסה מס' 12/2011) לפיו, בין היתר, נישום המשקיע במניות חברת מטרה זכאי לנַכּות את ההוצאה בְּשל ההשקעה על-פני שלוש שנות-המס לפי בחירתודהיינו המשקיע זכאי לדרוֹש את כל סכום ההשקעה המזַכה כבר בשנת-המס הראשונה לתקופת ההטבהזאת, בכפוף לתנאים המנויים בחוזר האמור.
 
במסגרת המבזק מיום 26.1.2016 דיווחנו אודות פרסומו של חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 5), התשע"ו–2016 ("התיקון"(קישור לתיקון).
התיקון קובע מספר שינויים להוראת-השעה ובכללם הוספת מסלול חדש – חלופי למסלול הקיים – אשר מעניק את אותה הטבת מס למשקיעים ב"חברה מתחילה", תיקון והוספת מספר הגדרות שתחולנה לעניין שני המסלולים, הכללת שותפוּת של יחידים בגֶדר משקיע הזכאי להקלות המס ועוד.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום חוזר מקצועי המתייחס לתיקון (חוזר מס הכנסה 2/2017) וכותרתו "התרת השקעה מזכה במניות חברה מתחילה וחברת מטרה על ידי משקיע כהוצאה – תוספת לחוזר מס הכנסה מס' 12/2011 שעניינו התרת השקעה מזכה במניות חברת מטרה על ידי היחיד כהוצאה".