לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ

בהוראת ביצוע 34/93 מיום 30.5.1993 פירטו רשויות המס בהרחבה את הכללים לגבי ניכוי מס במקור מתשלומים לתושבי-חוץ וההליכים לקבלת אישור לאי-ניכוי מס במקור, לפטוֹר ממס או למס בשיעור מוקטן.*
* נזכירכם, כי ביום 26.1.1998 פורסמה תוספת להוראת-ביצוע 34/93 הנ"ל ("התוספת"), ובגדרהּ נקבעו הקלוֹת מיוחדות לגבי חברות הנחשבות ל"חברות מיוחדות" כמשמעותן בתוספת. מאז, תוקפהּ של התוספת הוארך מעת לעת, כאשר ההארכה האחרונה הייתה עד ליום 31.12.2016. עוד נזכירכם, כי על-פי הודעתה מיום 24.11.2016 (קישור להודעה) של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, תוקפהּ של התוספת ביחס לחברות מיוחדות יוארך עד ליום 31.12.2017. זאת, כבעבר, בכפוף לעמידה בתנאים המנויים בהודעה, בנוסף לנדרש על-פי ההוראות שבתוספת. עוד צוין בהודעה, כי לעניין סעיף 3.9 להוראת ביצוע 34/93 (הסעיף עוסק בתשלומים בגין שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על-ידי נותני שירותים בחו"ל, בכפוף לתנאים המפורטים באותו סעיף) תינתן הקלה, כך שבמקום "60,000$" יבוא "250,000$ לכל משלם".
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעתה (קישור להודעה) של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לפיה לאור השינוי בשיעור מס החברות, נוסחו החדש של סעיף-קטן 1.3 להוראת-הביצוע האמורה (העוסק בשיעור ניכוי המס במקור מתשלומים המשולמים לתושב-חוץ) יהיה כדלקמן: "שיעור ניכוי המס במקור הינו 25% אם מקבל התשלום הוא יחיד, ומס בשיעור המוטל לפי הסעיף 126 לפקודה אם מקבל התשלום הוא חבר בני אדם".